ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതി (ചിലപ്പോൾ ആഴമെന്നും പറയും). ഏതു മേഖലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ച് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു ( വ്യോമയാനം, ജ്യാമിതി, ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവരശേഖരണം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവ). പൊതുവായ ഒരു നിർവചനമനുസരിച്ച് ഉയരമെന്നാൽ രണ്ടു വസ്തുക്കൾക്കിടയിലോ, രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലോ ലംബമോ, മുകളിലേക്കുള്ളതോ ആയ ദൂരത്തിന്റെ അളവ് ആണ് ഉയരം[1].

വ്യോമയാനത്തിൽ ഉയരത്തിന്റെ ഉപയോഗം തിരുത്തുക

അനേകം തരത്തിലുള്ള വ്യോമയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതികളുണ്ട്.

  • സൂചകോന്നതി
  • കേവലോന്നതി
  • വാസ്തവോന്നതി
  • ഗമനോന്നതി
  • ഉയരം
  • മർദ്ദോന്നതി
  • സാന്ത്രത ഉന്നതി

ഉന്നതിയിലെ മേഖലകൾ തിരുത്തുക

ഉയർന്ന മേഖലയും കുറഞ്ഞ മർദ്ദവും തിരുത്തുക

ഭൂമിയിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും മർദ്ദം കുറയുന്നു [2]. തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമായി കരുതുന്നത്.

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപനിലയും ഉയരവുമായുള്ള ബന്ധം തിരുത്തുക

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയർന്ന മേഖല മനുഷ്യനിൽ ചെലുത്തുന്ന പ്രഭാവം തിരുത്തുക

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയർന്ന മേഖല മൃഗങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന പ്രഭാവം തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. http://dictionary.reference.com/browse/hight
  2. http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/prs/hght.rxml
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉയരം&oldid=2901984" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്