ഒരു ഭൗതിക വസ്തു അതിന്റെ പിണ്ഡത്തിനു ആനുപതികമായ ഒരു ബലം മൂലം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസതെ ആണു ഭൂഗുരുത്വം(ഗ്രാവിറ്റി) എന്നു പരയുന്നത്.ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരത്തിനു കാരണം ഭൂഗുരുത്വം ആണു. ഭൂഗുരുത്വം മൂലമാനു വസ്തുക്കൾ താഴെ വീഴുന്നത്. ഭൂമി, സൂര്യൻ മുതലായവയെ അവയുറ്റടെ ഭ്രമണ പഥങ്ങളിൽ നിർത്തുന്നതും ഭൂഗുരുത്വം ആണു്.

Earth's gravity measured by NASA GRACE mission, showing deviations from the theoretical gravity of an idealized smooth Earth, the so-called Earth ellipsoid. Red shows the areas where gravity is stronger than the smooth, standard value, and blue reveals areas where gravity is weaker. (Animated version.)[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. NASA/JPL/University of Texas Center for Space Research. "PIA12146: GRACE Global Gravity Animation". Photojournal. NASA Jet Propulsion Laboratory. ശേഖരിച്ചത് 30 December 2013.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭൂഗുരുത്വം&oldid=3413823" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്