ബെനവലൻറ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ഫോർ ലൈഫ് (ബി.ഡി.എഫ്.എൽ)

ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഫോർ ലൈഫ് (ബി.ഡി.എഫ്.എൽ.) എന്നത് ഒരു ചെറു സംഘം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ഡെവലപ്പ്മെൻറ് നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടു ള്ളതാണ്, സാധാരണഗതിയിൽ കമ്യൂണിറ്റിയിലെ തർക്കങ്ങളിലോ വാദങ്ങളിലോ അവസാനത്തെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പദ്ധതി സ്ഥാപകരാണ്. 1995-ൽ ഈ പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയുടെ സ‌ൃഷ്ടാവായ ഗൈഡോ വാൻ റോസ്സത്തിന്റെ പരാമർശത്തിലാണ്. [1][2] വാൻ റോസ്സം നാഷണൽ റിസർച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിൻറെ കോർപറേഷനിൽ ചേർന്ന ഉടൻ, പൈത്തൺ വികസനത്തിനും വർക്ക്ഷോപ്പിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരു സെമി-ഫോർമാൽ ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കെൻ മൻഹീമറുടെ മെയിലിൽ ഈ പദം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. "ഈ പ്രാരംഭ പ്രയോഗം "വാൻ റോസ്സം" എന്ന പേരിലുള്ള തമാശ "ആദ്യ ഇടക്കാല ബി.ഡി.എഫ്.എൽ" എന്ന പേരിൽ ചേർത്തു.[1]

ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നേതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സാധാരണ പദമായ ബിഡിഎഫ്എ ല്ലുമായി(BDFL)ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്, "ബെനവലൻറ് ഡിറ്റേറ്റർ" എന്ന പദം, എറിക് എസ്. റെയ്മണ്ട് എഴുതിയ "ഹോമസ്ഡിംഗ് ദി നോയസ്സ്ഫിയർ" (1999) എന്ന പ്രബന്ധം വഴിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത്.[3] ഹാക്കർ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ, ഓപ്പൺ സോഴ്സിൻറെ സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ "ഡിറ്റേറ്റർഷിപ്പ്" എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് റേയ്മണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. ശക്തമായ വിയോജിപ്പുകൾ പുതിയ നേതാക്കളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ പദ്ധതി ഫൊർക്കിംഗിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

വ്യക്തികളെ ചിലപ്പോൾ "ബെനവലൻറ് ഡിറ്റേറ്റർ ഫോർ ലൈഫ്" വിളിക്കപ്പെടുന്നു തിരുത്തുക

Name Project Type Reference
Vitalik Buterin Ethereum blockchain-based cryptocurrency [4]
Dries Buytaert Drupal content management framework [5]
Shaun Walker DotNetNuke web application framework [6]
David Heinemeier Hansson Ruby on Rails web framework [7]
Adrian Holovaty and Jacob Kaplan-Moss Django web framework [8]
Taylor Otwell Laravel web framework [9][10]
Theo de Raadt OpenBSD Unix-like operating system [11]
Daniel Robbins Funtoo Linux Linux distribution [12]
Sébastien Ros Orchard Project content management system [13]
Guido van Rossum Python programming language [7][14]
Linus Torvalds Linux operating system kernel [7][15]
Patrick Volkerding Slackware Linux distribution [16]
Mark Shuttleworth Ubuntu Linux Linux distribution [17]
Larry Wall Perl programming language [18]
Matt Mullenweg WordPress content management framework [19]
Nathan Voxland Liquibase database schema management [20]
Xavier Leroy OCaml programming language [21][22]
Ton Roosendaal Blender 3D computer graphics software [23]
Bram Moolenaar Vim text editor [24]
Don Syme F# programming language [25]
Rich Hickey Clojure programming language [26]
Wes McKinney Pandas Python data analysis library [27]
Martin Odersky Scala programming language [28]
Yukihiro Matsumoto (Matz) Ruby programming language [29]
Evan Czaplicki Elm front-end web framework [30][31]
Juan Benet InterPlanetary File System decentralized internet [32]
Sylvain Benner Spacemacs community-driven Emacs distribution [33]
Pauli Virtanen SciPy Python library used for scientific and technical computing [34][35]
José Valim Elixir programming language [36]
Chris Lattner Swift programming language [37]

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 Guido van Rossum (July 31, 2008). "Origin of BDFL". Retrieved August 1, 2008.
 2. "Python Creator Scripts Inside Google". www.eweek.com. Retrieved May 13, 2008.
 3. Eric S. Raymond. "Homesteading the Noosphere". Retrieved August 1, 2008.
 4. "Ethereum's Boy King Is Thinking About Giving Up the Mantle"
 5. Randy Fay, "How Do Open Source Communities Govern Themselves?"
 6. Book: Building Websites with DotNetNuke 5, Michael Washington and Ian Lackey, Packt Publishing. Page 14 "The core team comprises individuals invited to join the team by Shaun Walker, whom they affectionately call the "Benevolent Dictator"."
 7. 7.0 7.1 7.2 Constine, Josh (December 7, 2012). "Dropbox Hires Away Google's Guido Van Rossum, The Father Of Python". TechCrunch. Retrieved June 1, 2015.
 8. "Adrian and Jacob retiring as Django BDFLs". Adrian Holovaty. January 12, 2014. Retrieved June 14, 2015.
 9. "Taylor Otwell, Twitter". Taylor Otwell. October 9, 2014. Retrieved October 9, 2014.
 10. "Taylor Otwell, Creator of the Laravel PHP Framework". August 5, 2014. Retrieved August 5, 2014.
 11. Hildebrand, Matthew (ജൂലൈ 5, 2005). "Interview: Theo de Raadt on Industry and Free Software". The Epoch Times. The Epoch Times. Archived from the original on ജൂൺ 21, 2015. Retrieved ജൂൺ 20, 2015.
 12. "Welcome to Funtoo Linux".
 13. "Orchard Project Steering Committee". Archived from the original on ഓഗസ്റ്റ് 12, 2015.
 14. "The Four Hundred—Next Up on the System i: Python". www.itjungle.com. Retrieved May 13, 2008.
 15. Dee-Ann LeBlanc (31 July 2006). Linux For Dummies (7th ed.). John Wiley & Sons. p. 15. ISBN 978-0-470-04793-4.
 16. "Stories of Linux: A Look at Slackware Linux". linux.com.
 17. "Ubuntu carves niche in Linux landscape". CNET. Archived from the original on 6 November 2015.
 18. "The Art of Ballistic Programming". Archived from the original on ജൂൺ 17, 2013.
 19. "Thesis, Automattic, and WordPress | Post Status". Retrieved 2015-07-24.
 20. "User and Developer Community | Post Status". Retrieved 2015-08-13.
 21. "A History of OCaml | OCaml.org". Retrieved 2015-09-18.
 22. "OCaml Infrastructure mailing list". Retrieved 2015-09-18.
 23. "New Developer Info". Archived from the original on 2017-06-30. Retrieved 21 September 2015.
 24. "Why Neovim is Better than Vim". Retrieved 30 September 2015.
 25. "Contributing to the F# Language and Compiler". Retrieved 29 September 2015.
 26. "Clojure JIRA Workflow". Retrieved 3 October 2015.
 27. "pandas 0.20.3 documentation: Tutorials". Retrieved 2017-07-24. "Wes McKinney’s (pandas BDFL) blog"
 28. "Programming in Scala Leaps onto the World Stage!". Retrieved 2015-11-25.
 29. "A Ruby Design Process". Retrieved 2016-04-17.
 30. "56: Ember vs. Elm: The Showdown with Philip Poots | The Frontside Podcast". The Frontside Podcast. Retrieved 2017-08-14.
 31. elm-conf (2016-09-19), "Code is the Easy Part" by Evan Czaplicki, retrieved 2017-08-14
 32. "Understanding the IPFS White Paper part 2". Retrieved 2017-08-21.
 33. "Spacemacs COMMUNITY.org". Retrieved 2017-08-24.
 34. "SciPy 1.0.0". Retrieved 2017-10-27.
 35. "SciPy project governance". Retrieved 2017-10-27.
 36. "Elixir Companies". Retrieved 2017-11-01.
 37. "Apple Launches Swift, A New Programming Language For Writing iOS And OS X Apps". Retrieved 2018-04-10.