ബീജഗണിത സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണധർമ്മ പഠനമാണ് ബീജീയ സംഖ്യാ ഗണിതം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബീജീയ_സംഖ്യാ_ഗണിതം&oldid=1813956" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്