ബാലരാമവർമ്മ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ബാലരാമവർമ്മ എന്ന പേരിൽ താഴെക്കാണുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ അറിയപ്പെടുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബാലരാമവർമ്മ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1848448" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്