അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ(നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ചരിത്രപരമായ പ്രപഞ്ചം അടക്കം) ഒരു പരികല്പിതഗണമാണ് ബഹുപ്രപഞ്ചം(Multiverse) എന്ന് പറയുന്നത്. നിലനിൽക്കുന്നവയും നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയുമായ എല്ലാറ്റിനെയും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.അതായത്, സ്ഥലം, കാലം, ദ്രവ്യം, ഊർജ്ജം എന്നിവകൂടാതെ അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ,സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സാകല്യമാണ് ഇത്.തത്വചിന്തകനും മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ വില്യം ജയിംസ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഈ സംജ്ഞ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ബഹുപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള രണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തമ്മിൽ സമാന്തര പ്രപഞ്ചം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബഹുപ്രപഞ്ചം&oldid=1774325" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്