വിവിധതരം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകളേയും ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ച്ചറുകളേയുമാണ് ഫേംവെയർ (Firmware) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റിമോട്ട് കൺ‌ട്രോളറുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, പ്രിന്ററുകൾ, കീബോർഡുകൾ, മോണിറ്ററുകൾ, മെമ്മറികാർഡുകൾ, കൂടാതെ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ, റോബോട്ടുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണ ഉപകരണങ്ങളായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ, സിന്തസൈസറുകൾ, തുടങ്ങിയവയിലും അവയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രവർത്തങ്ങളും ഉന്നതതലപ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഫേംവെയറുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫേം‌വെയർ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് കൺ‌ട്രോളർ.

ഫേംവെയർ എന്നാൽ, ഒരു ഉപകരണത്തിൽ (പ്രത്യേക ചിപ്പിൽ) സ്ഥിരമായി എഴുതപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചിപ്പുകളിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതാനും മായിച്ചു കളയാനും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും അത് ഓണാകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും.

ഫേം‌വെയറുകളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃത്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളൊന്നുമില്ല; രണ്ടിനും അയഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നിർവ്വചനങ്ങളാണുള്ളത്. ഫേം‌വെയർ എന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ വളരെ നിംനതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ‌വരുത്തുന്നവയാണ്, അവയില്ലാതെ ഉപകരണത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും ഫേം‌വെയർ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, പല എംബഡഡ് ഉപകരണങ്ങളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തലങ്ങളിൽ ഫേംവെയറുകൾ ഉൾകൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. എൽ.സി.ഡികൾ, ഫ്ലാഷ് ചിപ്പുകൾ, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോകോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും (ഇവ പലപ്പോഴും സ്ഥായിയായിരിക്കും), ഉന്നതതല ഫേം‌വെയറുകൾ ഇവയെ ഹാർഡ്‌വെയറിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും.

റോം(ROM), ഇപിറോം(EPROM), ഇഇപിറോം(EEPROM), ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി തുടങ്ങിയ സ്ഥിര മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളിൽ ഫേംവെയർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫേംവെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റോം സംയോജിത സർക്യൂട്ടുകൾ ഫിസിക്കലായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇപിറോം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഒരു റീപ്രോഗ്രാമിംഗിലൂടെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ഫേംവെയർ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിർമ്മാണത്തിനുശേഷം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.[1] ഫേംവെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധാരണ കാരണങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് ബഗുകൾ പരിഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിലേക്ക് പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുക മുതലായവ.

ചരിത്രവും പദോൽപ്പത്തിയും

തിരുത്തുക

"ഹാർഡ്‌വെയറിനും" "സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനും" ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടനില പദമായി 1967-ലെ ഒരു ഡാറ്റാമേഷൻ ലേഖനത്തിൽ[2] ആഷർ ഓപ്‌ലർ ഫേംവെയർ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഉപയോക്താവിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ഓപ്ലർ പരാമർശിക്കുന്നത്.

കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ സങ്കീർണ്ണത വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഉപയോക്താവിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥിരതയുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആദ്യം ആരംഭിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആവശ്യമായിരുന്നു. കൂടാതെ, കമ്പനികളും സർവ്വകലാശാലകളും വിപണനക്കാരും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ, പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രോഗ്രാമുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഓട്ടോമേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നു. ഇത് ഒരു ഉപയോക്താവ് ബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത ഒരു തരം സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് നയിച്ചു, കൂടാതെ ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്താവിന് പോലും അറിയാത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു.[3]

  1. "What is firmware?". 23 January 2013.
  2. Opler, Ascher (January 1967). "Fourth-Generation Software". Datamation. 13 (1): 22–24.
  3. "Introduction to Computer Applications and Concepts. Module 3: System Software". Lumen.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫേംവെയർ&oldid=3774971" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്