• ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി താങ്കളുടെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. എന്നിട്ട് എന്റെ സംവാദം താളിൽ {{Talkback|your username}} എന്ന ഫലകം ഇടുക.
 • താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി എന്റെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. എന്നിട്ട് {{Talkback|Usertalkback}} എന്ന ഫലകം താങ്കളുടെ താളിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും..
 • ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

(Default setup for a preference to keep user discussions grouped where they started.)


User talk

ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി എന്റെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. അങ്ങിനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കുക. താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. മറിച്ച് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

(Sample setup for a preference to post comments on the talk page of the user they are directed to.)


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Purpose തിരുത്തുക

Many users state that when they get a message, they will respond on your talk page instead of on their own. This makes reading back a conversation quite cumbersome; having to switch talk pages back and forth in order to make sense of the conversation. To this end, you can use this template to notify a user that you have responded to his/her message on your own talk page.

Usage തിരുത്തുക

{{Usertalkback|your username}}
{{Usertalkback|your username|section}}

To have the links point to a non-user talk page, you must include the full talk page link.

{{Usertalkback|Talk:page name|section}}
{{Usertalkback|Wikipedia talk:page name|section}}

To include a timestamp, add ts=~~~~~ (five tildes).

{{Usertalkback|Talk:page name|section|ts=~~~~~}}
{{Usertalkback|your username|section|ts=~~~~~}}

For user talk pages, you can also use the {{mytalk}} template that will automatically add your username:

{{subst:mytalk}}
{{subst:mytalk|section}}
{{subst:mytalk|section|ts=~~~~~}}

Place the code on the talk page of the user you have answered to. The recipient may remove this template from his/her talk page at any time. A link to edit the first section of the talk page is shown within the template. The section parameter is optional; when you enter the name of the section on your talk page, it will directly link to that section.

Redirects തിരുത്തുക

Notes തിരുത്തുക

 • Do not substitute this template!
 • This template may cause display errors if used in a section header; it is best to use it on a line by itself.
 • If you are going to use this template, please consider putting the {{Usertalkback}} notice on your own talk page:


 • ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി താങ്കളുടെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. എന്നിട്ട് എന്റെ സംവാദം താളിൽ {{Talkback|your username}} എന്ന ഫലകം ഇടുക.
 • താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി എന്റെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. എന്നിട്ട് {{Talkback|Usertalkback}} എന്ന ഫലകം താങ്കളുടെ താളിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും..
 • ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

You can do so by copying the following code at the very top of your talk page:

{{Usertalkback}}
 • Other versions are possible, such as an asymmetrical one not requiring your interlocutors to use Talkback, provided that you watch their talk page for answers:


 • ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി താങ്കളുടെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
 • താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി എന്റെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. എന്നിട്ട് {{Talkback|Usertalkback}} എന്ന ഫലകം താങ്കളുടെ താളിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും..
 • ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

You can do so by copying the following code at the very top of your talk page:

{{Usertalkback|you=watched}}
 • Another way, now less standard, was to use a notice:

You can do so by copying the following code:

{{Notice|'''If you leave me a message, I will respond ''here'' and will let you
know on your talk page using the {{tl|Usertalkback}} template.'''}}
 • This template is very suited to be placed inside a person's shoutbox (if that user has one) instead of the talk page, because the shoutbox is periodically cleared. You can add a shoutbox to your self by adding {{subst:Shoutbox}} at the top of your talk page.

See also തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Usertalkback&oldid=846651" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്