[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Style}} is used on pages belonging to the Manual of Style, typically without substitution, allowing the automatical inclusion of future modifications. Place this at the top of Wikipedia space articles.

The default display parameter is show. There are five parameters allowing editors to change this default to "hide" by passing a "yes".

  • hideContainer
  • hideMOS
  • hidePoliciesGuidelines
  • hideHelp
  • hideCultures

hideContainer collapses the entire template into a small convenient tool bar.

{{Style|hideContainer=yes}}

The lead or body, filler text added.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

hideMOS collapses the MOS section.

{{Style|hideMOS=yes}}

The lead or body, filler text added.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hiding several section

തിരുത്തുക

Several sections can be collapsed. For example, this hides every section except for the MOS.

{{Style|hidePoliciesGuidelines=yes|hideHelp=yes|hideCultures=yes}}

The lead or body, filler text added.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Style&oldid=3207117" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്