[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Example usage തിരുത്തുക

Latitude തിരുത്തുക

Code Result
{{Location map-line |lat=-30}}
Line across the Earth
30°
30th parallel south
{{Location map-line |lat=60}}
Line across the Earth
60°
60th parallel north
{{Location map-line |lat=0}}
{{Location map-line |lat=-90}}
Line across the Earth
90°
90th parallel south
{{Location map-line |lat=90}}
Line across the Earth
90°
90th parallel north
{{Location map-line |lat=91}} Error: Out of range.

Longitude തിരുത്തുക

Code Result
{{Location map-line |lon=-50}}
Line across the Earth
50°
50th meridian west
{{Location map-line |lon=130}}
Line across the Earth
130°
130th meridian east
{{Location map-line |lon=0}}
Line across the Earth
Prime Meridian
{{Location map-line |lon=180}}
Line across the Earth
180°
180th meridian
{{Location map-line |lon=181}} Error: Out of range.

width and caption parameters തിരുത്തുക

Code Result
{{Location map-line |lon=0}}
Line across the Earth
Prime Meridian
{{Location map-line |lon=0 |width=400}}
Line across the Earth
Prime Meridian
{{Location map-line |lon=0 |caption=Test}}

No parameters തിരുത്തുക

Code Result
{{Location map-line}} WARNING You are using the {{location map-line}} template without proper parameters. If the text {{location map-line}} appears in the wiki markup, this is not the proper use of the location map-line template. Replace {{location map-line}} with {{location map-line|lat=[latitude]}} or {{location map-line|lon=[longitude]}}.

Parameters തിരുത്തുക

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Location map-line in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Location map-line

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
latlat

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
lonlon

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
widthwidth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
captioncaption

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

Tracking category തിരുത്തുക

Supporting templates and modules തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Location_map-line&oldid=3513734" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്