[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This is a subtemplate of {{Infobox islands}}, and should not be used directly.

Usageതിരുത്തുക

Input Output
{{Infobox islands/density|km2=85}} 85 /km2 (220 /sq mi)
{{Infobox islands/density|sqmi=220}} 220 /sq mi (85 /km2)
{{Infobox islands/density|m2=25}} 25 /m2 (2.3 /sq ft)
{{Infobox islands/density|sqft=2}} 2 /sq ft (22 /m2)
{{Infobox islands/density|km2=85|sqmi=220}} 85 /km2 (220 /sq mi)
{{Infobox islands/density|m2=25|sqft=2}} 25 /m2 (2 /sq ft)
{{Infobox islands/density|km2=85|m2=25}} 85 /km2 (220 /sq mi)
{{Infobox islands/density|sqmi=220|sqft=2}} 220 /sq mi (85 /km2)
{{Infobox islands/density|m2=25|sqmi=220|sqft=2}} 220 /sq mi (85 /km2)
{{Infobox islands/density|km2=85|sqmi=220|sqft=2}} 85 /km2 (220 /sq mi)
{{Infobox islands/density|km2=85|m2=25|sqft=2}} 85 /km2 (220 /sq mi)
{{Infobox islands/density|km2=85|m2=25|sqmi=220}} 85 /km2 (220 /sq mi)
{{Infobox islands/density|km2=85|m2=25|sqmi=220|sqft=2}} 85 /km2 (220 /sq mi)
  • {{convert|85|/km2|abbr=on}} → 85/km2 (220/sq mi)
  • {{convert|220|/sqmi|abbr=on}} → 220/sq mi (85/km2)

Codeതിരുത്തുക

The code uses {{precision}} to determine the level of precision. The logic is to give preference to km2/sqmi over m2/sqft. If both km2 and sqmi are specified, then no conversion takes place. Similarly, if both m2 and sqft are specified (and km2/sqmi are not specified), then no conversion takes place.

See alsoതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_islands/density&oldid=1177056" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്