[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This is a subtemplate of {{Infobox islands}}, and should not be used directly.

Usageതിരുത്തുക

Input Output
{{Infobox islands/length|km=0.5}} 0.5 km (0.31 mi)
{{Infobox islands/length|mi=0.3}} 0.3 mi (0.5 km)
{{Infobox islands/length|m=500}} 500 m (1,600 ft)
{{Infobox islands/length|ft=1610}} 1,610 ft (491 m)
{{Infobox islands/length|km=0.5|mi=0.3}} 0.5 km (0.3 mi)
{{Infobox islands/length|m=500|ft=1610}} 500 m (1,610 ft)
{{Infobox islands/length|km=0.5|m=500}} 0.5 km (0.31 mi)
{{Infobox islands/length|mi=0.3|ft=1610}} 0.3 mi (0.5 km)
{{Infobox islands/length|m=500|mi=0.3|ft=1610}} 0.3 mi (0.5 km)
{{Infobox islands/length|km=0.5|mi=0.3|ft=1610}} 0.5 km (0.3 mi)
{{Infobox islands/length|km=0.5|m=500|ft=1610}} 0.5 km (0.31 mi)
{{Infobox islands/length|km=0.5|m=500|mi=0.3}} 0.5 km (0.3 mi)
{{Infobox islands/length|km=0.5|m=500|mi=0.3|ft=1610}} 0.5 km (0.3 mi)
  • {{convert|0.5|km|abbr=on}} → 0.5 കി.മീ (1,640 അടി 5 in)
  • {{convert|0.3|mi|abbr=on}} → 0.3 mi (0.48 കി.മീ)
  • {{convert|500|m|abbr=on}} → 500 മീ (1,600 അടി)
  • {{convert|1610|ft|abbr=on}} → 1,610 അടി (490 മീ)

Codeതിരുത്തുക

The code uses {{precision}} to determine the level of precision. The logic is to give preference to km/mi over m/ft. If both km and mi are specified, then no conversion takes place. Similarly, if both m and ft are specified (and km/mi are not specified), then no conversion takes place.

See alsoതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_islands/length&oldid=1177059" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്