പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{day+1}} adds one to a date or date-specific pagename

Usage തിരുത്തുക

{{Day+1}} - returns tomorrow's date

{{Day+1|date}} - returns the day after the 'date' passed

{{Day+1|date|pagename|year|spacingchar}} - returns the name of the page one day after the 'datepage' passed in

Example
Code Result
{{Day+1}} പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{Day+1|February 28}} ഫെബ്രുവരി 29
{{Day+1|February 28|Wikipedia:Today's featured article/|2004}} Wikipedia:Today's featured article/ഫെബ്രുവരി 29, 2004
{{day+1|{{day+1}}}} പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{day+1|{{Currentmonthday}}|Wikipedia:Today's featured article/|{{CURRENTYEAR}}}} Wikipedia:Today's featured article/പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം, 2024
''[http://en.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Wikipedia:POTD_row/{{day+1|4=_}},_{{CURRENTYEAR}}&action=edit Edit]'' പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം,_2024&action=edit Edit

See also തിരുത്തുക

[edit] all subsections that follow:

Multiple units of time തിരുത്തുക

Type Adjustable Current Last Next
Date and Time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (Plan now in as sentence)
Date Only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
{{Right now (User message)}}
(Orange with time and number of Wikipedia articles
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDHHMMSS)

Single units of time തിരുത്തുക

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{Currenthour}} {{Hour-1}} {{Hour+1}}
WEEK {{CURRENTWEEKOFYEAR}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTWEEKDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{Currentmonth}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTHNUMBER}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{Currentday}}
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{Currentmillennium}}

Date and time Templates made for substitution: തിരുത്തുക

Month:
{{Lmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{Nmonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{LastMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം
{{NextMonth}} produces പിഴവ്:അസാധുവായ സമയം


Individual Templates തിരുത്തുക

Categories of Templates തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Day%2B1&oldid=2973033" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്