[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
This template documentation is transcluded from ഫലകം:MONTHNUMBER/doc [edit]

This template returns the cyclic integer month number (between 1 and 12) of the month whose real number is in parameter. Alternatively, the month can be given with its english name (complete or abbreviated to 3 characters, with capitals or small letters).

Syntax:
{{MONTHNUMBER|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes are ignored, negative numbers are accepted, all numbers are rounded to floor).
Examples for all standard English month names:
{{MONTHNUMBER|january}} returns 1
{{MONTHNUMBER|february}} returns 2
{{MONTHNUMBER|march}} returns 3
{{MONTHNUMBER|april}} returns 4
{{MONTHNUMBER|may}} returns 5
{{MONTHNUMBER|june}} returns 6
{{MONTHNUMBER|july}} returns 7
{{MONTHNUMBER|august}} returns 8
{{MONTHNUMBER|september}} returns 9
{{MONTHNUMBER|october}} returns 10
{{MONTHNUMBER|november}} returns 11
{{MONTHNUMBER|december}} returns 12
Examples for all abbreviated English month names:
{{MONTHNUMBER|jan}} returns 1
{{MONTHNUMBER|feb}} returns 2
{{MONTHNUMBER|mar}} returns 3
{{MONTHNUMBER|apr}} returns 4
{{MONTHNUMBER|may}} returns 5
{{MONTHNUMBER|jun}} returns 6
{{MONTHNUMBER|jul}} returns 7
{{MONTHNUMBER|aug}} returns 8
{{MONTHNUMBER|sep}} returns 9
{{MONTHNUMBER|oct}} returns 10
{{MONTHNUMBER|nov}} returns 11
{{MONTHNUMBER|dec}} returns 12
Examples for all standard month numbers:
{{MONTHNUMBER|1}} returns 1
{{MONTHNUMBER|2}} returns 2
{{MONTHNUMBER|3}} returns 3
{{MONTHNUMBER|4}} returns 4
{{MONTHNUMBER|5}} returns 5
{{MONTHNUMBER|6}} returns 6
{{MONTHNUMBER|7}} returns 7
{{MONTHNUMBER|8}} returns 8
{{MONTHNUMBER|9}} returns 9
{{MONTHNUMBER|10}} returns 10
{{MONTHNUMBER|11}} returns 11
{{MONTHNUMBER|12}} returns 12
Examples for month numbers with extra leading zero:
{{MONTHNUMBER|01}} returns 1
{{MONTHNUMBER|02}} returns 2
{{MONTHNUMBER|03}} returns 3
{{MONTHNUMBER|04}} returns 4
{{MONTHNUMBER|05}} returns 5
{{MONTHNUMBER|06}} returns 6
{{MONTHNUMBER|07}} returns 7
{{MONTHNUMBER|08}} returns 8
{{MONTHNUMBER|09}} returns 9
Examples for month number underflows and overflows, from computed values:
{{MONTHNUMBER|-1200}} returns 12
{{MONTHNUMBER|-1201}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-1212}} returns 12
{{MONTHNUMBER|-12}} returns 12
{{MONTHNUMBER|-11}} returns 1
{{MONTHNUMBER|-10}} returns 2
{{MONTHNUMBER|-9}} returns 3
{{MONTHNUMBER|-8}} returns 4
{{MONTHNUMBER|-7}} returns 5
{{MONTHNUMBER|-6}} returns 6
{{MONTHNUMBER|-5}} returns 7
{{MONTHNUMBER|-4}} returns 8
{{MONTHNUMBER|-3}} returns 9
{{MONTHNUMBER|-2}} returns 10
{{MONTHNUMBER|-1}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-0.9999}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-0.5}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-0.0001}} returns 11
{{MONTHNUMBER|0}} returns 12
{{MONTHNUMBER|0.0001}} returns 12
{{MONTHNUMBER|0.5}} returns 12
{{MONTHNUMBER|0.9999}} returns 12
{{MONTHNUMBER|12.0001}} returns 12
{{MONTHNUMBER|12.5}} returns 12
{{MONTHNUMBER|12.9999}} returns 12
{{MONTHNUMBER|13}} returns 1
{{MONTHNUMBER|14}} returns 2
{{MONTHNUMBER|24}} returns 12
{{MONTHNUMBER|1200}} returns 12
{{MONTHNUMBER|1201}} returns 1
{{MONTHNUMBER|1212}} returns 12
Example for invalid month name:
{{MONTHNUMBER|xxx}} returns പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "xxx" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക്
See also:
Template:MONTHNAME
Template:MONTHABBREV
Template:MONTH
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:MONTHNUMBER&oldid=2957802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്