[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage തിരുത്തുക

This template calculates a person's current age based on a known age as of specified date. This is useful when a reference states a person's age at the time of the reference's publication.

{{Age as of date|age|year|month|day}}

The age, year, and day must be supplied as natural numbers; month can be specified as a natural number as well as by name or abbreviation (e.g., "August" or "Aug"). The Gregorian calendar is assumed, with no special support provided for dual dating or the difference between Old Style and New Style dates .

If a reference dated July 4, 2022, mentions that someone is 50 years old, that person's current age can be rendered using:

{{Age as of date|50|2022|July|4}}

Examples തിരുത്തുക

Template text Result
{{Age as of date|50|2022|1|1}} 52–53
{{Age as of date|50|2022|12|31}} 51–52
{{Age as of date|50|2022|04|24}} 52
{{Age as of date|50|2022|ഏപ്രി.|24}} പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർപ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർപ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
{{Age as of date|50|2022|ഏപ്രിൽ|24}} 52

See also തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Age_as_of_date&oldid=2957658" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്