സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ നിരക്കാണ് പ്രവേഗം (Velocity). ഇത് ഒരു സദിശ മാത്രയാണ്. പ്രവേഗത്തിന് ദിശയും പരിമാണവും ഉണ്ട്. വേഗത എന്നതും പ്രവേഗം എന്നതും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എസ്.ഐ. സമ്പ്രദായത്തിൽ മീറ്റർ/സെക്കന്റ് എന്നതാണ് പ്രവേഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഒരു സെക്കന്റിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാനാന്തരമായും പ്രവേഗം പറയാം. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രവേഗം. Δx സ്ഥാനാന്തരം Δt സമയാന്തരാളത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ

Velocity
US Navy 040501-N-1336S-037 The U.S. Navy sponsored Chevy Monte Carlo NASCAR leads a pack into turn four at California Speedway.jpg
റേസിംഗ് കാറുകൾ വളഞ്ഞ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവയുടെ ദിശയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ പ്രവേഗം സ്ഥിരമല്ല.
Common symbols
v, v, v
Other units
mph, ft/s
In SI base unitsm/s
SI dimensionL T−1
ഉദാത്തബലതന്ത്രം

ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം
History of classical mechanics · Timeline of classical mechanics
അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ
Space · സമയം · പ്രവേഗം · വേഗം · പിണ്ഡം · ത്വരണം · ഗുരുത്വാകർഷണം · ബലം · ആവേഗം · Torque / Moment / Couple · ആക്കം · Angular momentum · ജഡത്വം · Moment of inertia · Reference frame · ഊർജ്ജം · ഗതികോർജ്ജം · സ്ഥിതികോർജ്ജം · പ്രവൃത്തി · Virtual work · D'Alembert's principle

പ്രവേഗം,

പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം

അവലംബംതിരുത്തുക

V=a+ut v=v-u v=s/t

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രവേഗം&oldid=3386347" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്