ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ നിർവചനമനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കിനെയാണ് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത്.[1] പ്രവേഗം ഒരു യൂക്ലീഡിയൻ സദിശമാകയാൽ പ്രവേഗത്തിന്‌ രണ്ടുതരത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം: വേഗത്തിലും ദിശയിലും. സമാനദിശയിൽ വേഗത്തിന്റെ തോതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ്‌ ത്വരണം. അതുപോലെ സദിശം എന്ന നിലയിൽ പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശ മാറുന്ന തോതാണ്‌ ത്വരണം.[2][3]

Acceleration
Gravity gravita grave.gif
ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം
Common symbols
a
SI unitm/s2, m·s−2, m s−2
SI dimensionL T −2
ഉദാത്തബലതന്ത്രം

ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം
History of classical mechanics · Timeline of classical mechanics
അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ
Space · സമയം · പ്രവേഗം · വേഗം · പിണ്ഡം · ത്വരണം · ഗുരുത്വാകർഷണം · ബലം · ആവേഗം · Torque / Moment / Couple · ആക്കം · Angular momentum · ജഡത്വം · Moment of inertia · Reference frame · ഊർജ്ജം · ഗതികോർജ്ജം · സ്ഥിതികോർജ്ജം · പ്രവൃത്തി · Virtual work · D'Alembert's principle
ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന (velocity) മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കിനെയാണ് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. സഞ്ചാരപാതയിലെ ഒരു ബിന്ദുവിലെ ത്വരണം(acceleration) തത്സമയത്ത് വേഗത്തിലും ദിശയിലും വന്ന പ്രവേഗമാറ്റത്തിന്റെ മൊത്ത തോതാണ്‌. t എന്ന സമയത്തെ യഥാർത്ഥ ത്വരണം ഗണിക്കാൻ സമയവ്യത്യാസത്തെ ശൂന്യത്തോടടുത്ത് ക്ഌപ്തപ്പെടുത്തുന്നു (Δt → 0)
സമക്ഷേത്രത്തിൽ വക്രദിശയിലുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ത്വരണത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. The tangential component at is due to the change in speed of traversal, and points along the curve in the direction of the velocity vector. The centripetal component ac is due to the change in direction of the velocity vector and is normal to the trajectory, pointing toward the center of curvature of the path.

ഇവിടെ a = ത്വരണം(acceleration) , v = പ്രവേഗം(velocity), t =സമയം (time)

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Crew, Henry (2008). The Principles of Mechanics. BiblioBazaar, LLC. പുറം. 43. ISBN 0559368712.
  2. Bondi, Hermann (1980). Relativity and Common Sense. Courier Dover Publications. പുറങ്ങൾ. 3. ISBN 0486240215.
  3. Lehrman, Robert L. (1998). Physics the Easy Way. Barron's Educational Series. പുറങ്ങൾ. 27. ISBN 0764102362.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ത്വരണം&oldid=3778568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്