റിൻഗോൾ22

25 മേയ് 2011 ചേർന്നു
1,184 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
താളിലെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ റിൻഗോൾ. എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ റിൻഗോൾ. എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
ഞാൻ റിൻഗോൾ.
{{boxboxtop|Realkyhick|right}}
<div class="NavFrame" style="padding:0;border-style:none;">
<div class="NavFrame" style="border-style:none;padding:0;">
<div class="NavHead" style="background:#EDF1F1;text-align:left;text-style:normal">
My user boxes</div><div class="NavContent" style="display:none;">
{{user:UBX/bored reasons}}
</div></div></div>
{{boxboxbottom}
 
{{Userboxtop|About Me}}
<table class="collapsible autocollapse" cellspacing="0" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;;">
<tr><th class="navbox-title">Wikipedia</th></tr>
<tr><td>
{{user en}}Template:user incl}}
</td></tr>
</table>
<table class="collapsible autocollapse" cellspacing="0" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;;">
<tr><th class="navbox-title">Location</th></tr>
<tr><td>
</td></tr>
</table>
<table class="collapsible autocollapse" cellspacing="0" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;;">
<tr><th class="navbox-title">Diet</th></tr>
<tr><td>
</td></tr>
</table>
<table class="collapsible autocollapse" cellspacing="0" style="width:100%;background:transparent;color:inherit;;">
<tr><th class="navbox-title">Humor</th></tr>
<tr><td>
</td></tr>
{{Userboxbottom}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/976305" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്