"ഊഷ്മാവ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

390 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം അക്ഷരപിശകു നീക്കുന്നു.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{Prettyurl|Temperature}}
[[ചിത്രം:Translational motion.gif|thumb|right|300px|The temperature of an ideal [[monatomic]] [[gas]] is a measure related to the average [[kinetic energy]] of its atoms as they move. In this animation, the [[Bohr radius|size]] of [[helium]] atoms relative to their spacing is shown to scale under 1950 [[Atmosphere (unit)|atmospheres]] of pressure. These room-temperature atoms have a certain, average speed (slowed down here two '''[[1000000000000 (number)|trillion]]''' fold).]]
[[ഭൗതികശാസ്ത്രം|ഭൗതികശാസ്ത്രത്തില്‍ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ]] [[പദാര്‍ത്ഥംപദാർത്ഥം|പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെപദാർത്ഥങ്ങളുടെ]] ഒരു ഭൗതിക ഗുണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌ '''ഊഷ്മാവ്''' അഥവാ '''താപനില''' ('''Temperature'''), ചൂടും തണുപ്പും സൂചിപ്പിക്കുവാന്‍സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. [[താപഗതികം|താപഗതികത്തിലെ]] ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്‌ ഇത്. ബഹുതല വീക്ഷണത്തില്‍വീക്ഷണത്തിൽ ഊഷമാവ് എന്നാല്‍എന്നാൽ താപസമ്പര്‍ക്കത്തിലിരിക്കുന്നതാപസമ്പർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളില്‍വസ്തുക്കളിൽ താപത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നനിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ഗുണമാണ്‌. അവയ്ക്കിടയില്‍അവയ്ക്കിടയിൽ താപക്കൈമാറ്റം നടക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കള്‍ക്കുംവസ്തുക്കൾക്കും ഒരേ താപനിലയാണ്‌; അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്‍അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ താപനിലയുള്ള വസ്തുവില്‍വസ്തുവിൽ നിന്നും താപനില കുറഞ്ഞ വസ്തുവിലേക്ക് താപം ഒഴുകുന്നു. ഇതാണ്‌ പൂജ്യാമത്തെ (zeroth Law) [[താപഗതികതത്ത്വങ്ങള്‍താപഗതികതത്ത്വങ്ങൾ|താപഗതികനിയമത്തിന്റെ]] ഉള്ളടക്കം. സൂക്ഷമതലത്തില്‍സൂക്ഷമതലത്തിൽ ആ വ്യൂഹത്തിലെ കണികള്‍ക്ക്കണികൾക്ക് വ്യത്യസ്തതലങ്ങളില്‍വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ശാരാശരി ഊര്‍ജ്ജമാണ്ഊർജ്ജമാണ് ഇത്‌, അതിനാല്‍അതിനാൽ തന്നെ താപനില എന്നത് ഒരു നിര്‍ണ്ണിതമായനിർണ്ണിതമായ ഗുണമാണ്‌. ഒരു വ്യൂഹത്തില്‍വ്യൂഹത്തിൽ കുറച്ചു കണികകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം താപനില എന്നതിന്‌ ഒരു മാനം ഉണ്ടാവാന്‍ഉണ്ടാവാൻ. ഖരപദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ തല്‍സ്ഥാനങ്ങളില്‍തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആറ്റങ്ങള്‍ക്കുള്ളആറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പനമായി ഈ ഊര്‍ജ്ജംഊർജ്ജം കാണപ്പെടുന്നു. ഏകാറ്റോമിക ആദര്‍ശവാതകങ്ങളില്‍ആദർശവാതകങ്ങളിൽ കണികളുടെ ചലനമായി ഈ ഊര്‍ജ്ജംഊർജ്ജം കാണപ്പെടുന്നു; താന്മാത്രാവാതകങ്ങളില്‍താന്മാത്രാവാതകങ്ങളിൽ കമ്പനമായും ഭ്രമണമായും ഇത് കണികകള്‍ക്ക്കണികകൾക്ക് താപഗതികസ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്നുനൽകുന്നു.
 
== പ്രകൃതിയിലെ പ്രാധാന്യം ==
[[ചിത്രം:MonthlyMeanT.gif|thumb|right|300px|A map of monthly mean temperatures]]
[[ചിത്രം:Pakkanen.jpg|thumb|right|0 ° സെല്‍ഷ്യസില്‍സെൽഷ്യസിൽ ജലം ഖരമാകുന്നു. ചിത്രത്തിലുള്ളത് -17 ° സെല്‍ഷ്യസിലുള്ളസെൽഷ്യസിലുള്ള കാഴ്ച്ചയാണ്‌.]]
ഭൗതികശാസ്ത്രം, ഭൂഗര്‍ഭശാസ്ത്രംഭൂഗർഭശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഊഷമാവിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.
 
ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, പ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളുള്‍പ്പെടെഅവസ്ഥകളുൾപ്പെടെ, സാന്ദ്രത, പ്രതലബലം, വിദ്യുത്ചാലകത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം താപനിലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെരാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്കിനേയും വേഗതയേയും തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ താപനില ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഇതേകാരണത്താലാണ്‌ മനുഷ്യന്റെ ശരീര താപനില 37 °C ല്‍ നിലനിര്‍ത്തുവാനാവശ്യമായനിലനിർത്തുവാനാവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരത്തില്‍മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, താപനില വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്വർദ്ധിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക്പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായേക്കാം. വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തില്‍ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന താപവികിരണത്തിനേയും താപനില സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇതേ തത്ത്വമാണ്‌ ഇന്‍കാന്‍ഡെസെന്റ്ഇൻകാൻഡെസെന്റ് ലാമ്പില്‍ലാമ്പിൽ നടക്കുന്നത്, ദൃശ്യപ്രാകാശം വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുവാനാവശ്യമായ നിലയിലേക്ക് ടങ്ങ്സ്റ്റണ്‍ടങ്ങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിനെ താപനില ഉയര്‍ത്തുകയാണ്ഉയർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
 
ഊഷമാവിനനുബന്ധമായ ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലുള്ള വേഗത c, വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത ρ അക്കോസ്റ്റിക്ക് ഇം‌പെഡന്‍സ്ഇം‌പെഡൻസ് (acoustic impedance) Z ഊഷ്മാവിനനുസരിച്ച്.
 
{| class="wikitable"
| colspan="4" align="center" | '''സമുദ്രനിരപ്പിലെ വായുവിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത, വായുസാന്ദ്രത, അക്കോസ്റ്റിക്ക് ഇം‌പെഡന്‍സ്ഇം‌പെഡൻസ് തുടങ്ങിയവയിലെ ഊഷ്മാവിന്റെ സ്വാധീനം'''
|- bgcolor="#f0f0f0"
|''T'' in °C || ''c'' in m/s || ''ρ'' in kg/m³|| ''Z'' in N·s/m³
{{physics-stub}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:താപം]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങള്‍അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ]]
 
[[af:Temperatuur]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/665311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്