"സാളഗ്രാമം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

468 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: pl:Śaligrama)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{Prettyurl|Sila (murti)}}
[[വിഷ്ണു|വിഷ്ണുവിന്റെ]] പ്രതിമ നിര്‍മ്മിക്കുന്നനിർമ്മിക്കുന്ന കല്ലാണ് '''സാളഗ്രാമം'''. ചക്രചിഹ്നങ്ങളോടുകൂടിയ സാളഗ്രാമം പൂജിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടിവരില്ലെന്നും അവര്‍അവർ സര്‍വ്വഗുണങ്ങളുംസർവ്വഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവരായി തീരുന്നുവെന്നുമാണ്‌ ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസം. സ്ത്രീകള്‍സ്ത്രീകൾ സാളഗ്രാമം തൊടുകയോ പൂജിക്കുകയോ ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നും നിഷ്കര്‍ഷയുണ്ട്നിഷ്കർഷയുണ്ട്.
 
പത്തൊന്‍പത്പത്തൊൻപത് വിധത്തിലുള്ള സാളഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ‍- ലക്ഷ്മിനാരായണം, ലക്ഷ്മിജനാര്‍ദ്ദനംലക്ഷ്മിജനാർദ്ദനം,രഘുനാഥം, വാമനം, ശ്രീധരം, ദാമോദരം, രണരാമം, രാജരാജേശ്വരം, അനന്തം, മധുസൂദനം,സുദര്‍ശനംസുദർശനം, ഗദാധരം, ഹയഗ്രീവം, നരസിംഹം, ലക്ഷ്മീനരസിംഹം, വാസുദേവം, പ്രദ്യുമ്നം, സങ്കര്‍ഷണംസങ്കർഷണം, അനിരുദ്ധം എന്നിങ്ങനെ.
 
മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പേടുന്ന കല്ലുകള്‍കല്ലുകൾ. ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയില്‍ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ അമോണൈറ്റ്‌ കല്ലുകളാണിവ. കടലിനടിയില്‍കടലിനടിയിൽ ടെതിസ്‌ എന്ന ജുറാസിക്‌ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ചുരുള്‍ചുരുൾ പോലുള്ള ഫോസിലുകള്‍ഫോസിലുകൾ(അശ്മകങ്ങള്‍അശ്മകങ്ങൾ) ആണിവ. 1940-ല്‍‌ൽ‌ സ്വാമി പ്രണവാനന്ദജി ഹിമാലയത്തിലെ കുടി എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച നിരവധി സാളഗ്രാമങ്ങളെ പഠനവിധേയമാക്കി.ബനാറസ്‌ സര്‍വ്വകലാശാലസർവ്വകലാശാല സ്വാമിജിക്കു ഡോക്റ്ററേറ്റ്‌ നല്‍കിനൽകി.ടിങ്കര്‍ടിങ്കർ, ലിപു, കങ്കര്‍കങ്കർ-ബിങ്കര്‍ബിങ്കർ,നീതി എന്നീ ചുരങ്ങളിലും സാളഗ്രാമങ്ങള്‍സാളഗ്രാമങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു
 
==അശ്മകങ്ങൾ==
==അശ്മകങ്ങള്‍==
 
എല്ലുകള്‍എല്ലുകൾ കല്ലിക്കിമ്പോള്‍കല്ലിക്കിമ്പോൾ പാറകളില്‍പാറകളിൽ ജീവികളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങള്‍പ്രതിരൂപങ്ങൾ പതിയും അത്തരം അര്‍ദ്ധത്രിമാനഅർദ്ധത്രിമാന ചിത്രങ്ങളാണ്‌ ഫോസിലുകള്‍ഫോസിലുകൾ അഥവാ അശ്മകങ്ങള്‍അശ്മകങ്ങൾ
 
== സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി ==
ബി.സി.ആറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദാര്‍ശനികന്‍ദാർശനികൻ സിനോഫാസ്‌ മലമുകളില്‍മലമുകളിൽ കക്കകളുടെ ഫോസിലുകള്‍ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി. ആ മലകള്‍മലകൾ ഒരുകാലത്ത്‌ കടലിനടിയിലായിരുന്നു എന്നദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ്‌കാരനായ്‌ വില്യം സ്മിത്‌ ഫോസില്‍ഫോസിൽ പഠനം തുടങ്ങി.1791 ല്‌ ഒരു സര്‍വ്വേയില്‍സർവ്വേയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഫോസിലുകളാണ്‌ പ്രചോദനം ആയത്‌സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന ശാസ്ത്രവിഭാഗം അങ്ങനെ ഉടലെറ്റുത്തു.
 
ധാതുവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെധാതുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ മിശ്രിതരൂപമാണ്‌ സാളഗ്രാമങ്ങള്‍സാളഗ്രാമങ്ങൾ. ജീവനുള്ള്വയും ഇല്ലാത്തവയും ഉണ്ട്‌.ജീവനുള്ളവ ചലിക്കും.ജീവനില്ലാത്തവയെ പൂജക്കുപയോഗിക്കുന്നു. വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളില്‍വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളിൽ ജലത്തില്‍ജലത്തിൽ വേണം ഇവയെ സൂക്ഷിക്കാന്‍സൂക്ഷിക്കാൻ. ഭാഗവതത്തില്‍ഭാഗവതത്തിൽ 19 ഇനം സാളഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു.ഉത്തമമായ വിധം വേണം അവയെ പൂജിക്കാന്‍പൂജിക്കാൻ
 
 
==ഐതീഹ്യം ==
 
പാലാഴിമഥനത്തില്‍പാലാഴിമഥനത്തിൽ അസുരന്മാര്‍അസുരന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ അമൃത്‌ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍തിരിച്ചെടുക്കാൻ മോഹിനി വേഷം പൂണ്ട മഹാവിഷ്ണുവില്‍മഹാവിഷ്ണുവിൽ പരമ ശിവന്‍ശിവൻ പുത്രോല്‍പാദനംപുത്രോൽപാദനം നടത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്നുനടത്തിയതിനെത്തുടർന്നു മൊഹിനി ഛര്‍ദ്ദിച്ചപ്പോള്‍ഛർദ്ദിച്ചപ്പോൾ ‍കണ്ടക(ഗണ്ഡക) എന്ന നദി ഉണ്ടായി. അതില്‍അതിൽ വജ്രദന്തം എന്ന പ്രാണികളും. അവ കളിമണ്ണുകൊണ്ടു കൂടുണ്ടാക്കി നദീതീരത്തു താമസ്സിച്ചു.വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പ്രാണികള്‍പ്രാണികൾ നശിച്ചാലും ഉറപ്പേറിയ കൂടുകള്‍കൂടുകൾ നശിക്കില്ല. അവയുടെ നടുവില്‍നടുവിൽ ശ്രേഷ്ട ചിഹ്നങ്ങള്‍ചിഹ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. വിഷ്ണുവിന്റെഛര്‍ദ്ദിയില്‍വിഷ്ണുവിന്റെഛർദ്ദിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ കൂടുകളാണ്‌ സാളഗ്രാമങ്ങള്‍സാളഗ്രാമങ്ങൾ.ശിവനും സൃഷ്ടിയില്‍സൃഷ്ടിയിൽ പങ്കുള്ളതിനാല്‍പങ്കുള്ളതിനാൽ ശിവപൂജക്കും സാളഗ്രാമങ്ങള്‍സാളഗ്രാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും സാളഗ്രമില്‍സാളഗ്രമിൽ ഒരു ദ്വാരം കാണും.അതിലൂടെ നോക്കിയാല്‍നോക്കിയാൽ ഉള്ളില്‍സര്‍പ്പിളഉള്ളിൽസർപ്പിള രേഖ കാണാം. അതിന്റെ എണ്ണവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച്‌ ദശാവതാരങ്ങളില്‍ദശാവതാരങ്ങളിൽ ഏതിനെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം
 
== അവലംബം ==
 
സാളഗ്രാമം -ആദികൈലാസ്‌ യാത്ര-എം.കെ രാമചന്ദ്രന്‍രാമചന്ദ്രൻ ഭാഷാപോഷിണി 2008 സെപ്റ്റംബര്‍സെപ്റ്റംബർ പേജ്‌ 56-58
 
== ബാഹ്യലിങ്ക്‌==
{{VishnuAvatars}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഹൈന്ദവം]]
 
[[bn:সালিগ্রাম (কর্ণাটক)]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/655779" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്