"ഡയോഡ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,302 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: te:డయోడ్)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Diode}}
[[പ്രമാണം:Diode-closeup.jpg|ഒരു PN സന്ധി ഡയോഡ്|right|thumb]]
ഒരു ദിശയില്‍ദിശയിൽ മാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന ഉപകരണമാണ്‌ '''ഡയോഡ്'''. ഇക്കാലത്ത് [[അര്‍ദ്ധചാലകംഅർദ്ധചാലകം|അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങള്‍അർദ്ധചാലകങ്ങൾ]] (സെമികണ്ടക്ട്രര്‍സെമികണ്ടക്ട്രർ) ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ ഡയോഡുകള്‍ഡയോഡുകൾ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതെങ്കില്‍നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അര്‍ദ്ധചാലകഅർദ്ധചാലക ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തിനുആവിർഭാവത്തിനു മുന്‍പ്മുൻപ് [[തെര്‍മയോണിക്തെർമയോണിക്]] ഡയോഡുകളാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
സാധാരണയായി [[സിലിക്കണ്‍സിലിക്കൺ]] അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ [[ജര്‍മ്മേനിയംജർമ്മേനിയം]] അര്‍ദ്ധചാലകമാണ്അർദ്ധചാലകമാണ് ഡയോഡ് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു അര്‍ദ്ധചാലകത്തിന്‍റെഅർദ്ധചാലകത്തിൻറെ ഒരു വശത്തു ദാതാവ്(ഡോണര്‍ഡോണർ) ആറ്റം കൊണ്ടും മറു വശത്തു സ്വീകര്‍ത്താവ്സ്വീകർത്താവ് (അക്സപ്റ്റര്‍അക്സപ്റ്റർ) കൊണ്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്തുമാണ് ഡയോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്നിർമ്മിക്കുന്നത്.അക്സപ്റ്റര്‍അക്സപ്റ്റർ കൊണ്ടു ഡോപ്പു ചെയ്ത ഭാഗത്തെ '''P''' ടൈപ്പ് അര്‍ദ്ധചാലകംഅർദ്ധചാലകം എന്നും ഡോണര്‍ഡോണർ കൊണ്ടു ഡോപ്പു ചെയ്ത ഭാഗത്തെ '''N''' ടൈപ്പ് അര്‍ദ്ധചാലകംഅർദ്ധചാലകം എന്നും പറയുന്നു. '''P''' ടൈപ്പ് അര്‍ദ്ധചാലകത്തില്‍അർദ്ധചാലകത്തിൽ സുഷിരങ്ങള്‍സുഷിരങ്ങൾ ('''Holes''', പോസിറ്റീവ് ചാര്‍ജ്ജാണ്ചാർജ്ജാണ് ഇവയ്ക്ക്) ആണ് വൈദ്യുതി ചാലനം നടത്തുന്നത്, '''N''' ടൈപ്പില്‍ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണുകളും ('''Electrons''', നെഗറ്റീവ് ചാര്‍ജ്ജാണ്ചാർജ്ജാണ് ഇവയ്ക്ക്).
 
== ഡോപ്പിങ് ==
[[പ്രമാണം:Circuit symbol.JPG|ഡയോഡ് - സര്‍ക്കീട്ട്സർക്കീട്ട് ചിഹ്നം|right|thumb]]
സിലികോണ്‍സിലികോൺ, ജര്‍മ്മേനിയംജർമ്മേനിയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങളുടെഅർദ്ധചാലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമഷെല്ലില്‍ബാഹ്യതമഷെല്ലിൽ നാല് [[ഇലക്ട്രോണ്‍ഇലക്ട്രോൺ|ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത്]]. ഇവയുടെ [[ചാലകത]] വളരെ കുറവാണ്. പൂജ്യം കെല്‍വിന്‍കെൽവിൻ [[താപനില|താപനിലയില്‍താപനിലയിൽ]] അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങളുടെഅർദ്ധചാലകങ്ങളുടെ ചാലകത പൂജ്യം ആണ്. എന്നാല്‍എന്നാൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്‌മാവില്‍ഊഷ്‌മാവിൽ നിന്നും ഊര്‍ജ്ജംഊർജ്ജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ധാരാളം സഹസംയോജക ബന്ധനങ്ങള്‍ബന്ധനങ്ങൾ വേര്‍പെടുകയുംവേർപെടുകയും, ഇലക്ട്രോണ്‍ഇലക്ട്രോൺ-ഹോള്‍ഹോൾ ജോഡികള്‍ജോഡികൾ (pair) ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചാലകത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ചാലകത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായിവർദ്ധിപ്പിക്കാനായി പുറത്തു നിന്നു മറ്റു പല ആറ്റങ്ങളെ ചേര്‍ക്കുന്നചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് '''ഡോപ്പിങ്'''.
 
=== N ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ട്രര്‍സെമികണ്ടക്ട്രർ ===
ബാഹ്യതമഷെല്ലില്‍ബാഹ്യതമഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഫോസ്ഫറസ്('''P'''), ആന്‍റിമണിആൻറിമണി('''Sb'''), ബിസ്മത്ത് ('''Bi''') തുടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങള്‍ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴണ് '''N''' ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ട്രര്‍സെമികണ്ടക്ട്രർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവയുടെ ഒരു ആറ്റത്തിന്‍റെആറ്റത്തിൻറെ ബാഹ്യതമഷെല്ലിലുള്ള അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകള്‍ഇലക്ട്രോണുകൾ സിലികോണിന്‍റെസിലികോണിൻറെ നാല് ആറ്റങ്ങളുമായി സഹസംയോജക ബന്ധനത്തില്‍ബന്ധനത്തിൽ ഏര്‍പ്പെടുകയുംഏർപ്പെടുകയും ഒരു ഇലക്ട്രോണ്‍ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോണിന് അര്‍ദ്ധചാലകഅർദ്ധചാലക [[ക്രിസ്റ്റല്‍ക്രിസ്റ്റൽ|ക്രിസ്റ്റലില്‍ക്രിസ്റ്റലിൽ]] സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാന്‍സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്‍റെഅതിൻറെ ചാലകത കൂടുന്നു.
അതായത്‌ ബാഹ്യതമഷെല്ലില്‍ബാഹ്യതമഷെല്ലിൽ അഞ്ച്‌ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഒരു ആറ്റം കൊണ്ടു ഡോപ്പ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ അര്‍ദ്ധചാലകഅർദ്ധചാലക ക്രിസ്‌റ്റലില്‍ക്രിസ്‌റ്റലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണ്‍ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ഈ ആറ്റത്തെ ദാതാവ്‌ (ഡോണര്‍ഡോണർ) എന്നു വിളിക്കുന്നു.
 
=== P ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ട്രര്‍സെമികണ്ടക്ട്രർ ===
ബാഹ്യതമഷെല്ലില്‍ബാഹ്യതമഷെല്ലിൽ മൂന്നു ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ബോറോണ്‍ബോറോൺ('''B'''),ഗാലിയം('''Ga'''), ഇന്‍ഡിയംഇൻഡിയം('''In'''), താലിയം('''Tl''') തുടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങള്‍ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴണ് '''P''' ടൈപ്പ് സെമികണ്ടക്ട്രര്‍സെമികണ്ടക്ട്രർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവയുടെ ഒരു ആറ്റത്തിന്‍റെആറ്റത്തിൻറെ ബാഹ്യതമഷെല്ലിലുള്ള മൂന്നു ഇലക്ട്രോണുകള്‍ഇലക്ട്രോണുകൾ സിലികോണിന്‍റെസിലികോണിൻറെ നാല് ആറ്റങ്ങളുമായി സഹസംയോജക ബന്ധനത്തില്‍ബന്ധനത്തിൽ ഏര്‍പ്പെടുകയുംഏർപ്പെടുകയും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവു ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഈ കുറവിനെ സുഷിരം('''hole''') എന്നു പറയുന്നു. ഈ സുഷിരത്തിനു അര്‍ദ്ധചാലകഅർദ്ധചാലക ക്രിസ്റ്റലില്‍ക്രിസ്റ്റലിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാന്‍സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്‍റെഅതിൻറെ ചാലകത കൂടുന്നു. അതായത്‌ ബാഹ്യതമഷെല്ലില്‍ബാഹ്യതമഷെല്ലിൽ മൂന്നു ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഒരു ആറ്റം കൊണ്ടു ഡോപ്പ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ അര്‍ദ്ധചാലകഅർദ്ധചാലക ക്രിസ്‌റ്റലില്‍ക്രിസ്‌റ്റലിൽ ഒരു സുഷിരം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ഈ ആറ്റത്തെ സ്വീകര്‍ത്താവ്സ്വീകർത്താവ് (അക്സപ്റ്റര്‍അക്സപ്റ്റർ) എന്നു വിളിക്കുന്നു.
 
== ബയസിംഗ് ==
[[പ്രമാണം:Diode 3D and ckt.png|thumb|250px|ചിഹ്നത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഡയോഡ് പാക്കേജുകള്‍പാക്കേജുകൾ]]
ഒരു ഡയോഡില്‍ഡയോഡിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന പ്രക്രിയയാണു ബയസിംഗ് .
ഒരു ഡയോഡിനെ രണ്ടു രീതിയില്‍രീതിയിൽ ബയസ്‌ ചെയ്യാം.
=== ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ ബയസിംഗ്‌ ===
ഒരു PN സന്ധി ഡയോഡിന്റെ '''P''' ഭാഗത്ത്‌ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ്‌ ടെര്‍മിനലുംടെർമിനലും, '''N''' ഭാഗത്ത്‌ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ്‌ ടെര്‍മിനലുംടെർമിനലും ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഡയോഡ്‌ ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ ബയസിംഗില്‍ബയസിംഗിൽ ആകുന്നു. ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ ബയസിംഗ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ '''P''' ഭാഗത്തെ സുഷിരങ്ങളും, '''N''' ഭാഗത്തെ ഇലക്ട്രോണുകളും സന്ധിയിലേക്കു അടുക്കുകയും അവിട വച്ചു കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ '''ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ ബയസിംഗ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡില്‍ഡയോഡിൽ കൂടി വൈദ്യുത പ്രവാഹം സാദ്ധ്യമാകുന്നു'''.
<br />
ഒരു PN സന്ധി ഡയോഡിനെ ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ ബയസ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക വോള്‍ട്ടേജ്‌വോൾട്ടേജ്‌ എത്തുന്നതുവരെ ഡയോഡില്‍ഡയോഡിൽ കൂടി വളരെ കുറച്ചു വൈദ്യുതി മാത്രമേ കടന്നു പോകുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രത്യേക ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ വോള്‍ട്ടേജിനെവോൾട്ടേജിനെ '''കട്ട്‌ - ഇന്‍ഇൻ വോള്‍ട്ടേജ്‌വോൾട്ടേജ്‌''' ('''cut- in voltage''' അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ '''knee voltage''') എന്നു പറയുന്നു. കട്ട്‌ ഇന്‍ഇൻ വോള്‍ട്ടേജിനുവോൾട്ടേജിനു ശേഷവും ഫോര്‍വേഡ്‌ഫോർവേഡ്‌ വോള്‍ട്ടേജ്‌വോൾട്ടേജ്‌ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചാല്‍വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ PN സന്ധി ഡയോഡില്‍ഡയോഡിൽ കൂടി ധാരാളം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയും അത്‌ ഒരു ചാലകത്തെപ്പോലെ വര്‍ത്തിക്കുകയുംവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
=== റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗ്‌ ===
ഒരു PN സന്ധി ഡയോഡിന്റെ '''P''' ഭാഗത്ത്‌ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ്‌ ടെര്‍മിനലുംടെർമിനലും, '''N''' ഭാഗത്ത്‌ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ്‌ ടെര്‍മിനലുംടെർമിനലും ഘടിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഡയോഡ്‌ റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗില്‍ബയസിംഗിൽ ആകുന്നു. റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ '''P''' ഭാഗത്തെ സുഷിരങ്ങളും, '''N''' ഭാഗത്തെ ഇലക്ട്രോണുകളും സന്ധിയില്‍സന്ധിയിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ '''റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡില്‍ഡയോഡിൽ കൂടി വൈദ്യുത പ്രവാഹം നടക്കുന്നില്ല'''.
<br />
റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡില്‍ഡയോഡിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല (മൈനോരിറ്റി ചാര്‍ജ്ജ്‌ചാർജ്ജ്‌ വാഹകര്‍വാഹകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹം മാറ്റി നിര്‍ത്തിയാല്‍നിർത്തിയാൽ). റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസ്‌ വോള്‍ട്ടേജ്‌വോൾട്ടേജ്‌ വളരെ കൂടിയാല്‍കൂടിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക റിവേഴ്‌സ്‌ വോള്‍ട്ടേജില്‍വോൾട്ടേജിൽ ഡയോഡിന്‌ റിവേഴ്‌സ്‌ ബ്രേക്ക്‌ഡൗണ്‍ബ്രേക്ക്‌ഡൗൺ സംഭവിക്കുകയും ഡയോഡ്‌ ഉപയോഗശൂന്യവും ആകുന്നു. ഈ വോള്‍ട്ടേജിനെവോൾട്ടേജിനെ '''റിവേഴ്‌സ്‌ ബ്രേക്ക്‌ഡൗണ്‍ബ്രേക്ക്‌ഡൗൺ വോള്‍ട്ടേജ്‌വോൾട്ടേജ്‌''' ('''Reverse breakdown voltage''')എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ ഒരിക്കലും റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസ്‌ വോള്‍ട്ടേജ്‌വോൾട്ടേജ്‌, റിവേഴ്‌സ്‌ ബ്രേക്ക്‌ഡൗണ്‍ബ്രേക്ക്‌ഡൗൺ വോള്‍ട്ടേജിനെക്കാളുംവോൾട്ടേജിനെക്കാളും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ആകരുത്‌.
 
== ഉപയോഗങ്ങൾ ==
== ഉപയോഗങ്ങള്‍ ==
 
=== റക്ടിഫിക്കേഷൻ ===
=== റക്ടിഫിക്കേഷന്‍ ===
PN സന്ധി ഡയോഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപയോഗമാണ്‌ റക്ടിഫിക്കേഷന്‍റക്ടിഫിക്കേഷൻ.
 
[[പ്രത്യാവര്‍ത്തിധാരാപ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതി|പ്രത്യാവര്‍ത്തിധാരാപ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതിയെ]] (Alternating Current) [[നേര്‍ധാരാനേർധാരാ വൈദ്യുതി|നേര്‍ധാരാനേർധാരാ വൈദ്യുതിയാക്കി]] (Direct Current) മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‌ റക്ടിഫിക്കേഷന്‍റക്ടിഫിക്കേഷൻ. റക്ടിഫിക്കേഷന്‍റക്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഉപകരണം '''റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ''' എന്നറിയപ്പെടുന്നു
റക്ടിഫയറുകള്‍റക്ടിഫയറുകൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്‌ - ഹാഫ്‌വേവ്‌ റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ (Half Wave Rectifier), ഫുള്‍വേവ്‌ഫുൾവേവ്‌ റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ (Full Wave Rectifier)‍.
*ഹാഫ്‌വേവ്‌ റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ : പ്രത്യാവര്‍ത്തിധാരാപ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു അര്‍ദ്ധഅർദ്ധ ചക്രത്തിനു മാത്രം ഔട്ട്‌പുട്ടില്‍ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ നേര്‍ധാരാനേർധാരാ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ ആണ്‌ ഹാഫ്‌വേവ്‌ റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ.
*ഫുള്‍വേവ്‌ഫുൾവേവ്‌ റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ : പ്രത്യാവര്‍ത്തിധാരാപ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതിയുടെ രണ്ടു അര്‍ദ്ധഅർദ്ധ ചക്രങ്ങള്‍ക്കുംചക്രങ്ങൾക്കും ഔട്ട്‌പുട്ടില്‍ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ നേര്‍ധാരാനേർധാരാ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ ആണ്‌ ഫുള്‍വേവ്‌ഫുൾവേവ്‌ റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ
 
=== റേഡിയോ ഡീമോഡുലേഷന്‍ഡീമോഡുലേഷൻ ===
ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റിയൂഡിലാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥയഥാർത്ഥ ശബ്ദവിവരം ഇരിക്കുന്നത്‌. ഈ സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റിയൂഡ്‌ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുവാന്‍വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഡയോഡ്‌ ഡിറ്റക്ടര്‍ഡിറ്റക്ടർ സര്‍ക്കീട്ട്‌സർക്കീട്ട്‌ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ശബ്ദവിവരം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്‌ത്‌ ലൗഡ്‌ സ്‌പീക്കറില്‍സ്‌പീക്കറിൽ കൊടുക്കുമ്പോള്‍കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത്‌ ശബ്ദമായി മാറുന്നു.
 
== വിവിധതരം ഡയോഡുകള്‍ഡയോഡുകൾ ==
പല ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കായിഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പല തരത്തിലുള്ള ഡയോഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവയുടെ ഭൌതിക വലിപ്പത്തിലും, ഡോപ്പിങ് ലെവലിലും ഉള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അവ പല ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കായിഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
{{float_begin|side=right}}
|- align = "center"
|- align = "center"
| ഡയോഡ്
| [[സെനര്‍സെനർ ഡയോഡ്]]
| [[ഷോട്ട്കി ഡയോഡ്]]
| [[ടണല്‍ടണൽ ഡയോഡ്]]
|- align = "center"
| [[പ്രമാണം:LED symbol.svg|100px]]
| [[ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ് ഡയോഡ്]]
| [[ഫോട്ടോഡയോഡ്]]
| [[വരാക്ടർ]]
| [[വരാക്ടര്‍]]
| [[സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റക്ടിഫയർ]]
| [[സിലിക്കണ്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ഡ് റക്ടിഫയര്‍]]
{{float_end|caption=വിവിധ ഡയോഡുകളുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ചിഹ്നങ്ങൾ}}
[[പ്രമാണം:Diodes.jpg|thumb|പലതരം ഡയോഡുകള്‍ഡയോഡുകൾ (സ്കെയില്‍സ്കെയിൽ സെന്റീമീറ്ററില്‍സെന്റീമീറ്ററിൽ)]]
 
 
*[[സെനർ ഡയോഡ്]] (Zenor diode).
*ഷോട്ട്കി ഡയോഡ് (Schottky diode).
*ടണല്‍ടണൽ ഡയോഡ് (Tunnel diode).
*ലൈറ്റ് എമിറ്റിങ് ഡയോഡ് (Light Emitting diode- L.E.D)
*ഫോട്ടോ ഡയോഡ് (Photodiode).
*വരാക്ടര്‍വരാക്ടർ ഡയോഡ് (Varicap or varactor diode).
*സിലിക്കണ്‍സിലിക്കൺ കണ്‍ട്രോള്‍ഡ്കൺട്രോൾഡ് റക്ടിഫയര്‍റക്ടിഫയർ (Silicon Controlled Rectifier- S.C.R)
 
 
 
{{electronics-stub}}
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ]]
 
[[af:Diode]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/653325" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്