"ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ധൂമകേതുക്കളുടെയും കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
! colspan=5 style="background-color: #FFFF99;" | [[ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം]]
|-
! rowspan=2 style="background-color: #E5FFE5;" width=85 | Nameപേര്
! rowspan=2 style="background-color: #E5FFE5;" class="unsortable"| Imageചിത്രം
! rowspan=2 style="background-color: #E5FFE5; font-weight: normal;" data-sort-type="number" | '''Dimensions<br>(km)'''&thinsp;<sup>(a)</sup>
! rowspan=2 style="background-color: #E5FFE5;" | Discoveryകണ്ടുപിടിച്ച<br>yearവർഷം
! rowspan=2 style="background-color: #ffffcc;" | Nameപേര്
! colspan=3 style="background-color: #ffffcc;" | Closestഏറ്റവുമടുത്ത approachസാമീപ്യം
! rowspan=2 style="background-color: #ffffcc;" class="unsortable"| Remarks
|-
! width=60 style="background-color: #ffffcc;" data-sort-type="number" | yearവർഷം
! width=60 style="background-color: #ffffcc;" | in [[kilometre|km]]
! width=60 style="background-color: #ffffcc; font-weight: normal;" | '''in&nbsp;radii'''&thinsp;<sup>(b)</sup>
| സെറിസിന്റെ ആദ്യ സമീപദൃശ്യ ചിത്രം2014 ഡിസംബറിൽ ആണ് ലഭിച്ചത്; 2015 മാർച്ചിലാണ് ഈ ദൗത്യം അതിന്റെ പ്രദക്ഷിണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്; ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ കുള്ളഗ്രഹവും ആദ്യ ഛിന്നഗ്രഹവും.
|-
| {{sort|000004|[[4 Vestaവെസ്ത]]}}
| bgcolor=black|[[File:Vesta full mosaic.jpg|50x50px]]
| align=center | {{sort|529|529}}
| align=right | {{nts|200}}{{longitem|''approx.''|style=line-height: 80%; font-size: 0.8em;}}
| align=right | 0.76
| 2012 സെപ്റ്റംബർ 5നു പ്രദക്ഷിണപഥത്തിലെത്തിയ പേടകം, സെറിസ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി; ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഛിന്നഗ്രഹം, അന്നോളം സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹവുമിതാണ്.
| space probe broke orbit on 5 September 2012 and headed to Ceres; first "[[List of exceptional asteroids#Largest by mass|big four]]" asteroid visited by a spacecraft, largest asteroid visited by a spacecraft at the time
|-
| {{sort|000021|[[21 Lutetiaല്യൂടെൻഷിയ]]}}
| bgcolor=black|[[File:Rosetta triumphs at asteroid Lutetia.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|100|120×100×80}}
| align=center | 1852
| ''[[റോസെറ്റ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം|റൊസെറ്റ]]''
| ''[[Rosetta space probe|Rosetta]]''
| align=center | 2010
| align=right | {{nts|3,162}}
| align=right | 64.9
| flyby on 10 July 2010; അന്നോളം സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹവുമിതാണ്.
| flyby on 10 July 2010; largest asteroid visited by a spacecraft at the time
|-
| {{sort|000243|[[243 Idaഇഡ]]}}
| bgcolor=black|[[File:243 ida crop.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|033.67|56×24×21}}
| align=right | {{nts|2,390}}
| align=right | 152
| flyby; discovered [[ഡാക്റ്റൈൽ(ചന്ദ്രൻ)|ഡാക്ടൈൽ]]; ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ഉപഗ്രഹത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ ഛിന്നഗ്രഹം, അന്നോളം സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഛിന്നഗ്രഹവുമിതാണ്.
| flyby; discovered [[Dactyl (moon)|Dactyl]]; first asteroid with a moon visited by a spacecraft, largest asteroid visited by spacecraft at the time
|-
| {{sort|000253|[[253 Mathildeമാതിൽഡെ]]}}
| bgcolor=black|[[File:(253) mathilde crop.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|053.33|66×48×46}}
| flyby; largest asteroid visited by a spacecraft at the time
|-
| {{sort|000433|[[433 Erosഈറോസ്]]}}
| bgcolor=black|[[File:Eros - PIA02923 (color).jpg|centre|49x49px]]
| align=center | {{sort|019.67|34×11×11}}
| 1998 flyby; 2000 orbited (first asteroid studied from orbit); 2001 landing; first asteroid [[lander (spacecraft)|landing]], first asteroid orbited by a spacecraft, first [[near-Earth asteroid]] (NEA) visited by a spacecraft
|-
| {{sort|000951|[[951 Gaspraഗാസ്പ്ര]]}}
| bgcolor=black|[[File:951 Gaspra.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|012.53|18.2×10.5×8.9}}
| flyby; first asteroid visited by a spacecraft
|-
| {{sort|002867|[[2867 Šteinsസ്റ്റെയിൻസ്]]}}
| bgcolor=black|[[Image:2867 Šteins by Rosetta (reprocessed).png|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|004.6|4.6}}
| align=center | 1969
| ''[[Rosetta space probe|Rosettaറൊസെറ്റ]]''
| align=center | 2008
| align=right | {{nts|800}}
| align=right | 302
| flyby; first asteroid visited by the [[Europeanയൂറോപിയൻ Spaceസ്പേസ് Agencyഏജൻസി|ESA]]
|-
| {{sort|004179|[[4179 Toutatisടൗടാറ്റിസ്]]}}
| bgcolor=black|[[File:Toutatis from Chang'e 2.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|003.25|4.5×~2}}
| align=right | {{nts|3.2}}
| align=right | 0.70
| flyby;<ref>[http://www.planetary.org/multimedia/space-images/small-bodies/change-2-images-of-toutatis.html Chang'E 2 images of Toutatis – December 13, 2012 – The Planetary Society]</ref> closest asteroid flyby, firstഒരു asteroidചനീസ് visitedദൗത്യത്തിൽ byആദ്യമായി aസന്ദർശിക്കപ്പെട്ട Chinese probeഛിന്നഗ്രഹം
|-
| {{sort|005535|[[5535 Annefrankആൻഫ്രാങ്ക്]]}}
| bgcolor=black|[[File:Stardust - Annefrank.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|004|4.0}}
| align=center | 1942
| ''[[സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് (ബഹിരാകാശവാഹനം)|സ്റ്റാർഡസ്റ്റ്]]''
| ''[[Stardust (spacecraft)|Stardust]]''
| align=center | 2002
| align=right | {{nts|3,079}}
| flyby
|-
| {{sort|009969|[[9969 Brailleബ്രയിലി]]}}
| bgcolor=black| [[File:PIA01345.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|001.4|2.2×0.6}}
| align=center | 1992
| ''{{nowrap|[[Deep Spaceഡീപ്സ്പേസ് 1]]}}''
| align=center | 1999
| align=right | {{nts|26}}
| flyby; followed by flyby of [[19P/Borrelly|Comet Borrelly]]; failure, missed it during flyby
|-
| {{sort|025143|[[25143 Itokawaഇറ്റോകാവ]]}}
| bgcolor=black| [[File:Hayabausa Image of the asteroid Itokawa.jpg|50x50px|center]]
| align=center | {{sort|0.333|0.5×0.3×0.2}}
| align=center | 1998
| ''[[Hayabusaഹയാബുസ]]''
| align=center | 2005
| align=right | {{nts|0}}
| align=right | 0
| മുകളിൽ ഇറങ്ങി; 2010ൽ ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് ധൂളീ സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ടുവന്നു - ഒരു ധൂമകേതുവിൽനിന്നും ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം സാമ്പിൾ ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്നത്; ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ ധൂമകേതു, നാസയുടെയല്ലാത്ത ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ധൂമകേതു.
| landed; returned dust samples to Earth in 2010 - first [[sample return mission]] from asteroid; smallest asteroid visited by a spacecraft, first asteroid visited by a non-NASA spacecraft
|-
| [[Plutoപ്ലൂട്ടോ|134340 Plutoപ്ലൂട്ടോ]]
| bgcolor=black|[[File:Nh-pluto-in-true-color 2x JPEG-edit.jpg|centre|50x50px]]
| align=center | {{sort|2370|2,370}}
| align=right | {{nts|12500|12,500}}
| align=right | 10.5
| flyby;നെപ്ട്യൂണിനപ്പുറത്ത് ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട വസ്തു, ഒരു ബഹിരാകാശവാഹനം ഇതുവരെ സന്ദർശിച്ച എറ്റവും ദൂരെയുള്ള ബഹിരാകാശവസ്തു.
| flyby; first [[trans-Neptunian object]] visited, most distant object visited by a spacecraft
|-
! colspan=9 style="font-weight: normal; font-size: 0.85em; text-align: left; padding: 6px 4px;" |'''Notes''':
: <sup>a</sup>&thinsp; ഇവയിൽ പലതിനും ഗോളാകൃതിയോ നിയതമായ രൂപമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, വ്യാസത്തിനു പകരം x, y, z എന്നീ അക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു ലഘുഗ്രഹത്തെ വിവരിക്കുന്നത്.
: <sup>a</sup>&thinsp;A minor planet's dimensions may be described by x, y, and z axes instead of an (average) diameter due to its non-spherical, irregular shape.
: <sup>b</sup>&thinsp;Closest approach given in multiples of the minor planet's mean radius<br>{{·}}&nbsp;Default order of list: by the [[Minor planet designation|minor planet's designation]], ascending.
|}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2381470" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്