ചിത്രങ്ങളെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രകാശതരംഗങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ, പ്രകാശതരംഗങ്ങളുടെ (ഫോട്ടോണുകളുടെ) ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് അവയെ വിശകലനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉപാധികളാണ് പ്രകാശികോപകരണങ്ങൾ.

An illustration of some of the optical devices available for laboratory work in England in 1858.

ബിംബ ബൃഹത്കരണം തിരുത്തുക

ആദ്യകാല പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങൾ വിദൂരവസ്തുക്കളെ വീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൂരദർ‌ശിനികളും ചെറിയവസ്തുക്കളെ വലുതായിക്കാണാനുള്ള സൂക്ഷ്മ ദർശിനികളും ആയിരുന്നു. ഗലീലിയോയുടെയും ല്യൂവൻഹോക്കിന്റെയും കാലങ്ങൾ മുതൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ഉപയോഗം വൈദ്യുതകാന്തികരാജിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൈനോക്കുലർ, ഛായാഗ്രാഹി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ്.

വിശകലനം തിരുത്തുക

മറ്റൊരുവർഗം പ്രകാശികോപകരണങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെയോ പ്രകാശിക വസ്തുക്കളുടെയോ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രകാശിക_ഉപകരണം&oldid=1789841" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്