പോളണ്ടിന്റെ ദേശീയ പതാക

പോളണ്ടിൻറെ ദേശീയ പതാകയിൽ ഒരേ വീതിയുള്ള രണ്ട് തിരശ്ചീന ഭാഗത്തിൽ, മുകളിൽ വെളുത്ത നിറവും താഴെ ചുവപ്പുനിറവും കാണപ്പെടുന്നു. രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളും പോളിഷ് ഭരണഘടനയിൽ ദേശീയ വർണ്ണങ്ങളായി നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പതാകയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി നാഷണൽ കോട്ട് ഓഫ് ആംസ് കാണപ്പെടുന്നു. പതാകയിലെ വെളുത്ത നിറം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കടലിലും ഔദ്യോഗിക ഉപയോഗത്തിനായി നിയമപരമായി റിസർവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതേ പതാകയിൽ ഒരു കുരുവി വാലിന്റെ ചിത്രം കൂടി ചേർത്ത സമാനമായ ഒരു പതാക പോളണ്ട് നാവികസേനയുടെ മുദ്രാപതാകയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

പോളണ്ട്
Flag of Poland.svg
Nameപോളണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പതാക
UseNational flag
Adopted1 August 1919 (original)
31 January 1980 (current)
Designതിരശ്ചീനമായ, രണ്ടുകളർ വെളുത്തതും ചുവപ്പും
Flag of Poland (with coat of arms).svg
Variant flag of പോളണ്ട്
NameFlag with coat of arms of the Republic of Poland
UseState flag, civil and state ensign
Proportion5:8
Adopted1919; last modified 1990
DesignA horizontal bicolour of white and red defaced with the arms of Poland in the white stripe
പോളണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നിറങ്ങളുടെ തിരശ്ചീന, ലംബ പ്രദർശനം

1831- ൽ വെളുപ്പും ചുവപ്പും നിറങ്ങൾ ദേശീയ വർണ്ണങ്ങളായി ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. നിറങ്ങളെ പൈതൃക സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ടാണ് നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിഷ്-ലിത്വാനിയ കോമൺവെൽത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഘടക രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. അതായത് പോളണ്ടിലെ വൈറ്റ് ഈഗിളും ലിത്വാനിയയിലെ ഗ്രാന്റ് ഡച്ചിൻറെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനെയും കാണിക്കുന്നു. സവാരിചെയ്യുന്ന വെളുത്ത കുതിരയും ഒരു വൈറ്റ് ക്നൈറ്റും രണ്ടും ഒരു ചുവന്ന ഷീൽഡിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് ഇതിനുമുമ്പ്, വിവിധ വർണ്ണ കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ കോക്ടെഡുകളായി പോളിഷ് പട്ടാളക്കാർ ധരിച്ചിരുന്നു. 1919 -ൽ ദേശീയ പതാകയെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. 2004 മെയ് രണ്ട് മുതൽ പോളണ്ട് പതാക ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു. പാർലമെന്റ്, പ്രസിഡന്റ് കൊട്ടാരം തുടങ്ങിയ ദേശീയ അധികൃതരുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിരന്തരം പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദേശീയ അവധി ദിനങ്ങളിലും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റ് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോളണ്ടുകാർ ദേശീയപതാകയെ പറപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പോളീഷ് നിയമം കോട്ട് ഓഫ് ആംസ് ഇല്ലാതെ ദേശീയപതാകയുടെ ഉപയോഗത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല.

പാർലമെൻറ്, പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം തുടങ്ങിയ ദേശീയ അധികൃതരുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി പതാക പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദേശീയ അവധി ദിനങ്ങളിലും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റ് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പോളണ്ടുകാരും ദേശീയപതാകയെ പറപ്പിക്കുന്നു. കോട്ട് ഓഫ് ആംസില്ലാതെയുള്ള ദേശീയപതാകയുടെ ഉപയോഗം പോളണ്ടിലെ നിയമം അനാദരവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. തിരശ്ചീനമായ രണ്ടുകളറുകളായ വെള്ളയും ചുവപ്പും നിറങ്ങൾ താരതമ്യേന വ്യാപകമായ ഡിസൈനാണ്. പോളണ്ടുകാരുമായി സമാനമായ ബന്ധമുള്ള നിരവധി പതാകകൾ ഉണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യ, മോണാകോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പതാകയും വെളുത്തതിന് മുകളിലായി ചുവന്ന വരകളുള്ള രണ്ടു ദേശീയ പതാകകൾ ആണ്.


ഡിസൈൻതിരുത്തുക

നിയമപരമായ ഉറവിടങ്ങൾതിരുത്തുക

1997- ലെ പോളണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ പോളണ്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ വർണ്ണങ്ങളും പതാകകളും രണ്ട് നിയമപരമായ പ്രമാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.[1]1980- ലെ സ്റ്റേറ്റ് സീൽസ് ആക്ടിൽ, തുടർന്നുള്ള ഭേദഗതികളിൽ കോട്ട് ഓഫ് ആംസ്, കളേഴ്സ്, പോളണ്ടിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഗീതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.[2] (ഇതിനെ "കോട്ട് ഓഫ് ആം ആക്ട്" എന്നറിയപ്പെടുന്നു). ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം തികച്ചും വളരെ അകലെയാണ്. കോട്ട് ഓഫ് ആം ആക്ട് പല തവണ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓർഡിനൻസുകളിൽ വ്യാപകമായി പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അവയിൽ ചിലത് ഒരിക്കലും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ, നിയമത്തിൽ പിശകുകൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് നിയമങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും, വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തുറക്കുകയും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നതുമില്ല.[3]

ദേശീയ നിറങ്ങൾതിരുത്തുക

Statutory coordinates of Polish national colours in the CIE xyY colour space with the tolerated colour differences in CIELUV
Color[4] x y Y ΔE
  White 0.315 0.320 82.0 4.0
  Red 0.570 0.305 16.0 8.0
Illuminant C, measurement geometry d/0

ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം അദ്ധ്യായം, ആർട്ടിക്കിൾ 28, ഖണ്ഡിക 2 പ്രകാരം പോളണ്ടിലെ ദേശീയ വർണ്ണങ്ങൾ വെളുത്തതും ചുവന്നതുമാണ്.കോട്ട് ഓഫ് ആംസ് ആക്റ്റ്, ആർട്ടിക്കിൾ 4, കൂടുതൽ നിറം വെള്ള, ചുവപ്പ് എന്നിവയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുകളിൽ സമാന്തരമായ വീതിയും, മുകളിൽ വെളുത്തതും ചുവടെ ഒരു ചുവപ്പ് നിറവുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നിറങ്ങൾ ലംബമായി കാണപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നോക്കുന്നയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇടതുവശത്ത് വെളുത്ത നിറം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നിയമത്തിലെ അറ്റാച്ചുമെന്റ് നമ്പർ.2 കാണിക്കുന്നത് തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ വിന്യാസത്തിൽ CIE XYY (CIE 1931) ൽ കോർഡിനേറ്റുകളായി പ്രകടിപ്പിച്ച രണ്ടു നിറങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ചിട്ടകളും 1977- ലെ വർണ്ണശബളമായ വർണ്ണ വ്യത്യാസത്തിൽ (L *, u *, v *) കളർ സ്പേസ് (CIELUV) ദേശീയ നിറങ്ങളും കാണിക്കുന്നു.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Ustawa o godle... (1980, with amendments)
  3. Informacja o wynikach kontroli... (NIK, 2005)
  4. Statutory colour specifications rendered into sRGB for web display, assuming the white point at 6500 K. The resulting RGB values, in hexadecimal notation, are: white E9 E8 E7 and red D4 21 3D. Note that the shades actually visible on your screen depend on your browser and screen settings, as well as the surrounding context and other factors. An intensely luminous light background may make the statutory white color appear gray. Also note that many websites which display the Polish national colors use a simplified approximation of the legally specified shades by using basic HTML colours: white FF FF FF and red FF 00 00.
 
The largest Polish flag flying from the Freedom Mast in Warsaw, which, at 63 മീറ്റർ (207 അടി), is Poland's tallest flag pole
Books
  • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 1654 വരിയിൽ : bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
  • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 1654 വരിയിൽ : bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
Official documents
  • "Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej" (PDF) (ഭാഷ: പോളിഷ്). Warsaw: Supreme Chamber of Control (Najwyższa Izba Kontroli). 2005. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2015-04-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-04-09. Cite journal requires |journal= (help)
  • (in Polish) (in French) Łoza, Stanisław; Czaykowski, Zygmunt (1921). Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej – Armoiries et couleurs de la République polonaise. Warsaw: Ministry of Military Affairs. പുറം. 10.
  • (in Polish) Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, Druk 2149, Warsaw, October 15, 2003
News
Web

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പോളണ്ടിന്റെ_ദേശീയ_പതാക&oldid=3661277" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്