പോമാസെൻട്രിഡ മത്സ്യകുടുംബം

പോമാസെൻട്രിഡ ( Pomacentridae ) മത്സ്യകുടുംബം.

ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മത്സ്യ ഇനം.
Cocoa damselfish.jpg
Clownfish and damselfish
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
ഫൈലം:
ക്ലാസ്സ്‌:
നിര:
ഉപനിര:
കുടുംബം:
Pomacentridae

ഈ കുടുംത്തിലെ വർഗങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക