കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സംരക്ഷണകേന്ദ്ര[1] ,[2] ,[3] ത്തിലെ തൂണക്കടവിൽ ആണ് പെരുവാരിപള്ളം [4] അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പറമ്പിക്കുളം- ആളിയാർ ജലസേചന പദ്ധതി [5] യുടെ ഭാഗമായ ചെറിയ ഒരു സംഭരണ റിസർവോയർ ആണ് ഇത്.തൊട്ടടുത്ത തൂണക്കടവ് അണക്കെട്ടു [6] മായി ഒരു കനൽ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .

പെരുവാരിപള്ളം അണക്കെട്ട്
പെരുവാരിപള്ളം അണക്കെട്ട്
പെരുവാരിപള്ളം അണക്കെട്ട്
നദി കുരിയാർകുട്ടി
Creates പെരുവാരിപള്ളം റിസർവോയർ
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറമ്പിക്കുളം, പാലക്കാട് ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ
പരിപാലിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് PWD
നീളം 466 m
ഉയരം 27.74 m
തുറന്നു കൊടുത്ത തീയതി 1971
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ
Coordinates 10°26′51.1224″N 76°46′1.6716″E / 10.447534000°N 76.767131000°E / 10.447534000; 76.767131000
സർകാർപതി പവർ ഹൗസ് , പറമ്പിക്കുളം - ആളിയാർ ജലസേചനപദ്ധതി

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം തിരുത്തുക

3 അണക്കെട്ടുകളിലെയും വെള്ളം സർകാർപതി പവർ ടണൽ[7] , [8]വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ ടോപ് സ്ലിപ്പിനു സമീപമുള്ള സർകാർപതി പവർ ഹൌസി[9], [10]ലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു 30 മെഗാവാട്ട്‌ ശേഷി ഉള്ള ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് 30 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്നു .നിലവിൽ വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 162 MU ആണ്.

ജലം പങ്കിടൽ തിരുത്തുക

ഈ അണക്കെട്ടിൽ സംഭരിക്കുന്ന ജലം പ്രധാനമായും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളവും തമിഴ് നാടുമായുള്ള പറമ്പിക്കുളം - ആളിയാർ പദ്ധതി പ്രകാരം അണക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന നിർദ്ധിഷ്ട പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 7.25 ടി.എം.സി. ജലം കേരളത്തിന്‌ വർഷം തോറും ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, 2004 ൽ കേരളത്തിന് കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജലം ലഭ്യമായില്ല. ഇത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി നാശത്തിനു കാരണമായി. ചിറ്റൂർ താലൂക്കിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇതു മൂലം നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്.

കൂടുതൽ കാണുക തിരുത്തുക


അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Parambikulam Tiger Reserve-". www.parambikulam.in.
  2. "Parambikulam Tiger Reserve -". www.keralatourism.org.
  3. "Parambikulam Wildlife Sanctuary -". www.forest.kerala.gov.in. Archived from the original on 2019-03-04. Retrieved 2018-10-07.
  4. "Peruvaripallam Dam D00887-". india-wris.nrsc.gov.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  5. "Parambikulam Aliyar Major Irrigation Project JI02563-". india-wris.nrsc.gov.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  6. "Tunacadavu Dam D00214-". india-wris.nrsc.gov.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  7. "SARKARPATHY TUNNEL-". india-wris.nrsc.gov.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  8. "Sarkarpathy Tunnel-". www.parambikulam.in.
  9. "Sarkarpathy Power House PH00128-". india-wris.nrsc.gov.in.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  10. "Sarkarpathy Power House-". www.parambikulam.in.