ജന്യരാഗങ്ങൾ

(ജന്യരാഗം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ അടിസ്ഥാനരാഗങ്ങളായ 72 മേളകർത്താരാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യുല്പാദിച്ചുണ്ടായവയെയാണ് ജന്യരാഗങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

വർ‌ഗ്ഗീകരണം

തിരുത്തുക

ലക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജന്യരാഗങ്ങളെ വിവിധങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വർജ്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേളകർത്താരാഗങ്ങളിലെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും സ്വരങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തി രൂപംകൊണ്ടവയാണ് വർജ്യരാഗങ്ങൾ.ഈ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലേയോ അവരോഹണത്തിലേയോ ആവാം.ചില പ്രത്യേകപദങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 • സമ്പൂർണ്ണം- എല്ലാ 7സ്വരങ്ങളും ഉള്ളത്
 • ഷഡവ- 6 സ്വരങ്ങൾ ഉള്ളത്
 • ഔഡവ- 5 സ്വരങ്ങൾ ഉള്ളത്
 • സ്വരാന്തര- 4 സ്വരങ്ങൾ ഉള്ളത്

ഈ പദങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലോ അവരോഹണത്തിലോ അഥവാ രണ്ടിലുമോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നവയാണ്.ഇപ്രകാരം രാഗങ്ങളെ താഴേപരയും പ്രകാരം വർഗ്ഗീകരിക്കാം

 • ഔഡവ സം‌പൂർണ-5 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും 7സ്വരങ്ങൾ അവരോഹണത്തിലും

ഉദാഹരണത്തിന് ആഭേരി

 • ഷഡവ-സം‌പൂർണ- 6 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും 7സ്വരങ്ങൾ അവരോഹണത്തിലും

ഉദാഹരണത്തിന് കാം‌ബോജി രാഗം

 • സം‌പൂർണ-ഔഡവ-7 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും 5 സ്വരങ്ങൾ അവരോഹണത്തിലും

ഉദാഹരണത്തിന് സാരമതി രാഗം

 • സം‌പൂർണ-ഷഡവ- 7 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും 6 സ്വരങ്ങൾ അവരോഹണത്തിലും

ഉദാഹരണത്തിന് ഹിന്ദോളം രാഗം

 • ഔഡവ-ഔഡവ- 5 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും
 • ഷഡവ-ഷഡവ- 6 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും
 • സ്വരാന്തര-സ്വരാന്തര- 4 സ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും

വക്രരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ആരോഹണമോ അവരോഹണമോ അഥവാ രണ്ടുമോ കർശനമായ ക്രമം പാലിക്കാത്ത രാഗങ്ങളേയാണ് വക്രരാഗങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത്.ഉദാഹരണം

 • നളിനകാന്തി- ആരോഹണം സ ഗ3 രി2 മ1 പ നി3 സ,അവരോഹണം സ നി3 പ മ1 ഗ3 രി2 സ

ആണ്

ഉപാം‌ഗ/ഭാഷാംഗ രാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മേളകർത്താവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു വ്യുല്പാദിച്ചവയാണ് ഉപാംഗരാഗങ്ങൾ. അന്യസ്വരങ്ങൾ ഒന്നും ഈ രാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.ഉദാഹരണത്തിന് ശുദ്ധസാവേരി, ഉദയരവിചന്ദ്രിക എന്നിവ. ഭാഷാംഗരാഗങ്ങൾക്ക് ജനകരാഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അന്യസ്വരങ്ങൾ ആരോഹണത്തിലോ അവരോഹണത്തിലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണങ്ങൾ കാംബോജി, ഭൈരവി എന്നിവയാണ്.

ഏക സ്വരാഷ്ടകം

തിരുത്തുക

ചില ജന്യരാഗങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സ്വരാഷ്ടകത്തിലൂന്നി ആലപിക്കാറുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള വർഗ്ഗീകരണം താഴേ പ്രകാരമാണ്

 • നിഷാദാന്ത്യം

ഉന്നത സ്വരം നിഷാദമാണ്

 • ധൈവതാന്ത്യം

ഉന്നതസ്വരം ധൈവതമാണ്

 • പഞ്ചമാന്ത്യം

ഉന്നതസ്വരം പഞ്ചമമാണ്

കർണാടക/ദേശാന്ത്യരാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

കർണാടകരാഗങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കർണാടകസംഗീതത്തിൽ നിന്നാണ്. ഉദാഹരണം ശങ്കരാഭരണം,ശുദ്ധസാവേരി തുടങ്ങിയവ ദേശ്യരാഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം മറ്റു സംഗീതത്തിൽ നിന്നുമാണ്, പ്രധാനമായും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ നിന്നും. ഉദാഹരണങ്ങൾ യമുനകല്യാണി,ദേശ്,സിന്ധുഭൈരവി തുടങ്ങിയവ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജന്യരാഗങ്ങൾ&oldid=2818738" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്