പാർ‌വ്വതി നായർ (വിവക്ഷകൾ)

പാർവ്വതി നായർ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.