പര്യായപദം

ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണ് പര്യായപദങ്ങൾ

ഒരേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണ് പര്യായപദങ്ങൾ അഥവാ പര്യായങ്ങൾ. തീയും അഗ്നിയും പര്യായപദങ്ങളാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പര്യായപദം&oldid=3611309" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്