മറ്റു സസ്യങ്ങളിൽ വളരുകയും, ആഹാരവും ജലവും അവയിൽ നിന്നു വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പരാദസസ്യങ്ങൾ (Parasites). ഇത്തിൾ, മൂടില്ലാത്താളി എന്നീ സസ്യങ്ങൾ പരാദങ്ങൾക്കുദാഹരണമാണ്. ചന്ദനമരം ഭാഗികമായി ഒരു പരാദസസ്യമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂവായ റഫ്ലേഷ്യയും ഒരു പരാദസസ്യമാണ്.

Cuscuta, a stem holoparasite, on an acacia tree in Pakistan

വാസത്തിനുമാത്രം മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് എപ്പിഫൈറ്റുകൾ (Epiphytes) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവ ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ്.ഉദാ: മരവാഴ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരാദസസ്യം&oldid=3259337" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്