വടക്കൻ മലബാറിലെ പരക്കുറുപ്പ് എന്ന സമുദായവും തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പരവർ എന്ന വ്യത്യസ്ത രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട്,കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക്(വടക്കൻ മലബാറിൽ ) ഉള്ളതും തിരുവനന്തപുരം,കൊച്ചി ഭാഗത്തേക്ക്(തെക്കൻ കേരളാ ഭാഗം) ഉള്ളവരും, ഇവർ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തത സമുദായമാണ് .

●വടക്കൻ മലബാറിൽ പരക്കുറുപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ മലബാറിലെ പരക്കുറുപ്പ് സമുദായം സവർണ്ണ രുടെ കൂടെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത്.

സവർണ്ണാധിപത്യം നിലനിന്ന കാലങ്ങളിൽ തിയ്യ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരെ തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരായിക്കണ്ട് പരക്കുറുപ്പിൽ നിന്നും അവർ പാലിക്കേണ്ട നിശ്ചിത അകലം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

പരക്കുറുപ്പ് എന്നിവർ അറിയപ്പെടുന്നു.പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ മലബാറിലെ പര കുറുപ്പ് സമുദായം സവർണരുടെ കൂടെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത്.

"Special teachers impart instruction in fencing.They are known as Kalari Kurup in south malabar and Parakurup in the north of the district"

കെ.പി പദ്മനാഭ മേനോൻ രചിച്ച കേരള ചരിത്രത്തിൽ വടക്കൻ മലബാറിൽ ആയുധ പരിശീലനം നല്കിയിരുന്നവരെ കുറുപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇവർക്ക് നായർ,തിയ്യ എന്നിവർക്കിടയിൽ സാമൂഹിക സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.

• പണ്ട് കാലത്ത് കളരി, വൈദ്യം, കല്ല് ചെത്തല്. എന്നിവയായിരുന്നു ഇവരുടെ തൊഴിൽ ഇടങ്ങൾ.

•കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ നായർ പടയാളികളെ കായിക അഭ്യാസം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

● പര കുറുപ്പ് സമുദായം സംവരണം നേടിയതിന്റെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിലവിൽ കേസ് ആയി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.

തെക്കൻ പരവൻ/ഭരതർ സമുദായവുമായി സാമ്യം വച്ചാണ് മലബാറിലെ പരകുറുപ്പ് സമുദായം അതിൽ കയറി കൂടിയതെന്നും അനേകം പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

•രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് PC George മലബാറിലെ പരക്കുറുപ്പ് സമുദായ സംവരണം അട്ടിമറിയിലൂടെയാണ് എന്ന ആരോപണത്തിൽ കൊടുത്ത കേസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് .

•നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ തെക്കൻ പരവൻ സമുദായം അധഃസ്ഥിതരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു അതിനാൽ ആദ്യമേ തന്നെ സംവരണം ലഭിച്ചു എന്നാൽ വടക്കൻ മലബാറിലെ പരക്കുറുപ്പ് സമുദായം 1976-ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ KIRTADS ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന P R G Mathur എന്ന ആളുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വന്ന ചില ഭേദഗതിയിലൂടെ ആണ് സംവരണം നേടിയെടുത്തത്.

കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ഒരു ജാതിയാണ് പരവൻ.തെക്കൻ കേരളത്തിലും മദ്ധ്യ കേരളദേശങ്ങളിലുമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ധാരാളമായുള്ളത്.[1] [2]

എന്നാൽ പരവൻ/പരവർ എന്ന ജാതി ഇവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ്.നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ തെക്കൻ പരവർ സമുദായം അധഃസ്ഥിതരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു.


വ്യക്തികൾ

തിരുത്തുക
 • കെ.ആർ. നാരായണൻ,ഭാരതത്തിന്റെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി
 • എ.കെ. ബാലൻ ,കേരളത്തിലെ മുൻ മന്ത്രി
 • Chandra Babu (cinema actor)
 • Rao Bahadur(Legislature)
 • King Parathavarma Pandian referred as Senhor dos Senhores Dom Gabriel da Cruz after accepting Catholic faith was a notable king of the Paravars who helped Maruthu Pandiyar and other freedom fighters. This king was also responsible for the construction of the Golden Car of the Basilica of Our Lady of Snows, Thoothukudi. He was also known as Pandiapathy.
 • Dewan Bahadur
 • Ilanji vel
 • Dimitri Mascarenhas
 • G. Nanchil Kumaran. He served as Police commissioner in Chennai, and he became famous for helping solve the 1998 Coimbatore bombings.
 • S. M. Diaz IPS was former Inspector-General of Police of Tamil Nadu.
 • Velupillai Prabhakaran was a Eelam Tamil Nationalist and Sri Lankan Tamil guerrilla and the founder and leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), a militant organization that sought to create an independent Tamil state in the north and east of Sri Lanka for the Tamil people.
 1. ആർ, രാമൻ നായർ; എൽ, സുലോചന ദേവി. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ: ഒരു ദൈഷ്ണിക ജീവചരിത്രം. p. 32.
 2. http://socialjustice.nic.in/pdf/scorderkerala.pdf
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരവൻ&oldid=4086519" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്