വാർത്താ മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നവരാണ് പത്രപ്രവർത്തകർ.

A television reporter holding a microphone.


ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പത്രപ്രവർത്തകർ&oldid=2670879" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്