നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരന്റെ കവിതകൾ

കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള 2004-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതിയാണ് നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരന്റെ കവിതകൾ [1][2]

നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരന്റെ കവിതകൾ
Cover
കർത്താവ്നെല്ലിക്കൽ മുരളീധരൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകർഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌
ഏടുകൾ242
  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-07-05. Retrieved 2012-07-22.
  2. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കവിതകൾ