ഒരു വിദ്യുത്കാന്തിക പ്രസരണത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നതിനെ (അനുസൃതമായി ആവൃത്തിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടായി) നീലനീക്കം അഥവാ ബ്ലൂഷിഫ്റ്റ് എന്നു പറയുന്നു. ചുവപ്പുനീക്കം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിനു നേർവിപരീതമാണിത്. കണങ്ങളുടെ ഭാരം വർദ്ധി ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രകാശകണങ്ങളുടെ ഊർജ്ജനിലയും വർധിക്കും.[1] ഇങ്ങനെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായി സ്പെക്ട്രത്തിലെ നീലയ്ക്കടുത്തേക്ക് നീങ്ങും.

ഡോപ്ലർ ചുവപ്പുനീക്കവും നീലനീക്കവും

ഡോപ്ലർ നീലനീക്കം, ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്രകാശസ്രോതസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥവർണ്ണം (ആവൃത്തി) ഒരു വീക്ഷകനു കാണപ്പെടുന്നതു് ആ സ്രോതസ്സിന്റെ ആപേക്ഷികപ്രവേഗത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. നിരീക്ഷകനു നേരേ വരുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നും ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രസരണം നീലനീക്കത്തിനു വിധേയമാകും. ആൻഡ്രോമിഡ നക്ഷത്രസമൂഹം ഒരുദാഹരണമാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://www.malayalanad.com/news_content.php?id=527
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നീലനീക്കം&oldid=2367480" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്