പൗരാണികാനന്തര ചരിത്രത്തിനു ശേഷം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ രേഖീയമായതും, ആഗോളമായതുമായ ചരിത്രപരമായ സമീപനമാണ് നവീന ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നവീന കാലഘട്ടം, നവീന യുഗം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത്.

വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്തെ ഒരു തൊഴിലിടം

നവീന ചരിത്രം വീണ്ടും താഴെ പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ ലേഖനത്തിൽ 1800 മുതൽ 1950 വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

സംജ്ഞാശാസ്ത്രവും ഉപയോഗവുംതിരുത്തുക

പൗരാണികാനന്തര ചരിത്രംതിരുത്തുക

പൗരാണികാനന്തര ചരിത്രകാലത്ത് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വ്യക്തിത്വവും ജീവിത ലക്ഷ്യവും എതെങ്കിലുമൊരു ദൈവത്തിലോ പല ദൈവങ്ങളിലോ ഉള്ള ഭക്തി അഥവാ വിശ്വാസം എന്നതിലൂടെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.[1] ഈ കാലത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല.[2][3][4] മതമേധാവികൾ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ പ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു, അവർ സാധാരണക്കാർക്കും ദൈവങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ഇടനിലക്കാരായി നിലകൊണ്ടു. ഈ ഇടനിലക്കാരിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനാവൂ എന്നായിരുന്നു പൊതുബോധം. ആചാരങ്ങൾ അന്നത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധവും തിരുത്തപ്പെടാനാവാത്തവയുമായിരുന്നു. ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളിലെയും സാമൂഹിക ക്രമവും സദാചാരവും ശക്തമായി നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. [5][6][7][8]

നവീന ചരിത്രംതിരുത്തുക

സമകാലീന ചരിത്രംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Tirosh-Samuelson, H. (2003). Happiness in premodern Judaism: Virtue, knowledge, and well-being. Monographs of the Hebrew Union College, no. 29. Cincinnati, Ohio: Hebrew Union College Press.
  2. Nation, civil society and social movements: essays in political sociology by T.K. Oommen. p. 236.
  3. Premodern Japan: a historical survey by Mikiso Hane
  4. Griffin, D.R. (1990). Sacred interconnections: Postmodern spirituality, political economy, and art. SUNY series in constructive postmodern thought. Albany: State University of New York Press.
  5. Maine, H.S., & Dwight, T.W. (1888). Ancient law: Its connection with the early history of society and its relation to modern ideas. New York: H. Holt and Co.
  6. Boylan, P. (1922). Thoth, the Hermes of Egypt: A study of some aspects of theological thought in ancient Egypt. London: H. Milford, Oxford university press
  7. Fordyce, J. (1888). The new social order. London: Kegan Paul, Trench & Co.
  8. Maine, Sir Henry Sumner (1875). "Lectures on the Early History of Institutions".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നവീന_ചരിത്രം&oldid=3089098" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്