തോട (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

തോട എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തോട_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1608246" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്