തോടകവൃത്തത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന തോടകാചാര്യർ എഴുതിയതാണ് തോടകാഷ്ടകം. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്റെ ഗുരുവായ ശങ്കരാചാര്യരെ സ്തുതിക്കുന്ന ഗുരുഭക്തി വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃതിയാണ് [1]

തോടകാഷ്ടകം (ശ്രീശങ്കരദേശികാഷ്ടകം) തിരുത്തുക

വിദിതാഖിലശാസ്ത്രസുധാജലധേ മഹിതോപനിഷത് കഥിതാർഥനിധേ
ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണം ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..1..

കരുണാവരുണാലയ പാലയ മാം ഭവസാഗരദുഃഖവിദൂനഹൃദം
രചിതാഖിലദർശനതത്ത്വവിദം ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..2..

ഭവതാ ജനതാ സുഖിതാ ഭവിതാ നിജബോധവിചാരണചാരുമതേ
കലയേശ്വരജീവവിവേകവിദം ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..3..

ഭവ ഏവ ഭവാനിതി മേ നിതരാം സമജായത ചേതസി കൗതുകിതാ
മമ വാരയ മോഹമഹാജലധിം ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..4..

സുകൃതേഽധികൃതേ ബഹുധാ ഭവതോ ഭവിതാ സമദർശനലാലസതാ
അതിദീനമിമം പരിപാലയ മാം ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..5..

ജഗതീമവിതും കലിതാകൃതയോ വിചരന്തി മഹാമഹസശ്ഛലതഃ
അഹിമാംശുരിവാത്ര വിഭാസി പുരോ ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..6..

ഗുരുപുംഗവ പുംഗവകേതന തേ സമതാമയതാം നഹി കോഽപി സുധീഃ
ശരണാഗതവത്സല തത്ത്വനിധേ ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..7..

വിദിതാ ന മയാ വിശദൈകകലാ ന ച കിന കാനമസ്തി ഗുരോ
ദ്രുതമേവ വിധേഹി കൃപാം സഹജാം ഭവ ശങ്കര ദേശിക മേ ശരണം ..8..

ഇതി ശ്രീമത് തോടകാചാര്യ വിരചിതം ശ്രീശങ്കരദേശികാഷ്ടകം സമ്പൂർണം.

അവലംബം തിരുത്തുക

 
ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ തോടകാഷ്ടകം എന്ന താളിലുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തോടകാഷ്ടകം&oldid=3914984" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്