ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ കേദാരഗൗള രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് തുളസീ ബിൽവ.

വരികൾ തിരുത്തുക

പല്ലവി തിരുത്തുക

തുളസീ ബിൽ‌വ മല്ലികാദി
ജലജസുമ പൂജല കൈകൊനവേ

അനുപല്ലവി തിരുത്തുക

ജലജാസന സനകാദി കരാർച്ചിത
ജലദാഭ സുനാഭ വിഭാകര
ഹൃജ്ജലേശ ഹരിണാങ്ക സുഗന്ധ

ചരണം തിരുത്തുക

ഉരമുന മുഖമുന ശിരമുന ഭുജമുന
കരമുന നേത്രമുന ചരണയുഗംബുന
കരുണതോ നെനരുതോ പരമാനന്ദമുതോ
നിരതമുനു ശ്രീ ത്യാഗരാജു നിരുപാധികുഡൈ അർച്ചിഞ്ചു

അർത്ഥം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തുളസീ_ബിൽവ&oldid=3478701" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്