ടി. ജി. അച്യുതൻനമ്പൂതിരി

തെക്കൻപാട്ടുകളുടെ സമ്പാദകനാണ് ടി.ജി.അച്യുതൻനമ്പൂതിരി. സി. പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയെപ്പോലെ മഹാകവിയെ പാട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. ഭാഷാപോഷിണിയിൽ തമ്പുരാൻപാട്ട് എന്ന പേരിൽ കോട്ടയംകേരളവർമ്മയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ടി._ജി._അച്യുതൻനമ്പൂതിരി&oldid=3081382" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്