ജെയിംസ് ആറാമനും ഒന്നാമനും (ജെയിംസ് ചാൾസ് സ്റ്റുവർട്ട്; 19 ജൂൺ 1566 – 27 മാർച്ച് 1625) 1567 ജൂലൈ 24 മുതൽ ജെയിംസ് ആറാമൻ എന്ന നിലയിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് രാജാവായും, 1603 മാർച്ച് 24-ന് സ്കോട്ടിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ് കിരീടങ്ങളുടെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും അയർലണ്ടിലെയും രാജാവായി ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ എന്ന പേരിൽ 1625-ൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ഭരിച്ച് രാജാവാണ്. സ്കോട്ട്ലൻഡിലെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും രാജ്യങ്ങൾ അവരുടേതായ പാർലമെന്റുകളും ജുഡീഷ്യറികളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിഗത പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും രണ്ടും ജെയിംസ് ആണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്

ജെയിംസ് ആറാമനും ഒന്നാമനും
James's signature
Portrait attributed to John de Critz, c.  1605
King of England and Ireland (more...)
ഭരണകാലം 24 March 1603 – 27 March 1625
Coronation 25 July 1603
മുൻഗാമി Elizabeth I
പിൻഗാമി Charles I
King of Scotland (more...)
ഭരണകാലം 24 July 1567 – 27 March 1625
Coronation 29 July 1567
മുൻഗാമി Mary
പിൻഗാമി Charles I
Regents
ജീവിതപങ്കാളി
(m. 1589; died 1619)
മക്കൾ
പേര്
James Charles Stuart
രാജവംശം Stuart
പിതാവ് Henry Stuart, Lord Darnley
മാതാവ് Mary, Queen of Scots
ഒപ്പ്

അവലംബങ്ങൾ തിരുത്തുക