ജൂലിയസ് പിയർ റാമ്പർ (21 July 1801 – 10 August 1870) ഒരു ഫ്രഞ്ച് പ്രാണിപഠനശാസ്ത്രജനായിരുന്നു.

Jules Pierre Rambur

അദ്ദേഹം മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിലുള്ള ഒരു ദ്വീപ് ആയ കോർസിക്കയിലെയും ആൻഡലൂഷ്യയിലെയും പ്രാണികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ Histoire naturelle des insectes (1842) എന്ന ഗ്രന്ഥം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അദ്ദേഹം Société entomologique de France-ന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.

കൃതികൾതിരുത്തുക

  • Catalogue des lépidoptères insectes Néuroptères de l’île de Corse (1832)
  • Faune entomologique de l’Andalousie (two volumes, 1837–1840)
  • Histoire naturelle des insectes( part of the Suites à Buffon, 1842)
  • Catalogue systématique des Lépidoptères de l’Andalousie (1858–1866).
  • Adolphe Hercule de Graslin, Jean Baptiste Boisduval എന്നിവരോടൊപ്പം: Collection iconographique et historique des chenilles; ou, Description et figures des chenilles d'Europe, avec l'histoire de leurs métamorphoses, et des applications à l'agriculture Paris,Librairie encyclopédique de Roret,1832.

ഉറവിടങ്ങൾതിരുത്തുക

Jean Gouillard (2004). Histoire des entomologistes français, 1750–1950. Édition entièrement revue et augmentée. Boubée (Paris) : 287 p. Jean Lhoste (1987). Les Entomologistes français. 1750–1950. INRA Éditions .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൂലിയസ്_പിയർ_റാമ്പർ&oldid=2922740" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്