ജൂഡിറ്റ് ഡൂക്കായ് ടാക്കാക്ക്

ജൂഡിറ്റ് ഡൂക്കായ് ടാക്കാക്ക് (1795–1836),ഒരു ഹംഗേറിയൻ കവയിത്രിയായിരുന്നു. അവർ മാൾവിന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു.

ജൂഡിറ്റ് ഡൂക്കായ് ടാക്കാക്ക്
Dukai Takách Judit Verő G. rajza.jpg
Native name
Dukai Takács Judit
BornDuka, Vas County
DiedSopron
Pen nameമാൾവിന
LanguageHungarian
GenrePoetry

അവലംബംതിരുത്തുക