ജീവിതാഹ്ലാദത്തിന്റെ നിറനിലാവ്

ഒ.പി. ജോസഫ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ജീവിതാഹ്ലാദത്തിന്റെ നിറനിലാവ്. യാത്രാവിവരണത്തിനുള്ള 1993-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനായിരുന്നു.[1]

ജീവിതാഹ്ലാദത്തിന്റെ നിറനിലാവ്
കർത്താവ്ഒ.പി. ജോസഫ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം


  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2019-07-19. Retrieved 2019-07-19.