ജന്തുക്കളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്രശാഖയാണ് ജന്തുശാസ്ത്രം (ഇംഗ്ലീഷ്: zoology). ജന്തുക്കളുടെ ഘടന, ധർമം, സ്വഭാവം, പരിണാമം എന്നിവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഇവകൂടി കാണുക തിരുത്തുക

സ്രോതസ്സുകളും ബാഹ്യകണ്ണികളും തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജന്തുശാസ്ത്രം&oldid=2104471" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്