സൈന്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഒന്നാണു് ജനറൽ.

നാവികസേന കരസേന വായൂസേന
Commissioned officers
Admiral of
the fleet
Marshal or
Field marshal
Marshal of
the air force
അഡ്മിറൽ ജനറൽ Air chief marshal
Vice admiral Lieutenant general Air marshal
Rear admiral Major general Air vice-marshal
Commodore Brigadier or
Brigadier general
Air commodore
Captain Colonel Group captain
Commander Lieutenant colonel Wing commander
Lieutenant
commander
Major or
Commandant
Squadron leader
Lieutenant Captain Flight lieutenant
Sub-lieutenant Lieutenant or
First lieutenant
Flying officer
Ensign Second
lieutenant
Pilot officer
Midshipman Officer cadet Officer cadet
Enlisted grades
Chief petty officer or
Warrant officer
Sergeant major or
Warrant officer
Warrant officer
Petty officer Sergeant Sergeant
Leading seaman Corporal Corporal
Seaman Private Aircraftman

പതക്കങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജനറൽ&oldid=3354415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്