ഈ ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകാൻ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്കളുടെ കൈവശം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒരു കേരളീയ വാദ്യോപകരണം.ഘനവാദ്യമാണ് ചേങ്ങില. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ വാദ്യം ഓടുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൊട്ടുന്നത് കോലുപയോഗിച്ചാണ്. ചേങ്കില എന്നും പേരുണ്ട്. പല വലിപ്പത്തിലും നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. മുൻപ് പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ ചേങ്ങിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥകളിയിലെ ഒരു പ്രധാന വാദ്യോപകരണമാണിത്. കൃഷ്ണനാട്ടം,സംഘംകളി എന്നിവയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കളം പാട്ടുകളിൽ ഇടക്ക

കൊട്ടുമ്പോൾ താളത്തിനായി ചേങ്ങില

ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാദ്യമേള ങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഇത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചേങ്ങില&oldid=3897999" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്