ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറുകൾ ആണ് അക്കൗണ്ടന്റ്കളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത്. ഇത് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് 1854ൽ സ്കോട്ലൻഡിൽ ആണ് . ദി ഇന്ദിൻബർഗ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് (1854), ദി ഗ്ലാസ്ഗോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് (1854) കൂടാതെ ദി അബെർദീൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് (1867) ഓരോരുത്തരും അവരുടെ രാജകീയ ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.[1] സെർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് എന്ന ശീർഷകം അന്തർദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകൃത പ്രൊഫഷണൽ പേരുകളാണ്. പദവി സാധാരണയായി അതിന് തുല്യമാണ്.

അക്കൗണ്ടൻസി
Key concepts
അക്കൗണ്ടന്റ് · Accounting period · ബുക്ക് കീപ്പിങ് · പണാധിഷ്ഠിത രീതിയും വർദ്ധനാധിഷ്ഠിത രീതിയും · Cash flow management · ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് · Constant Purchasing Power Accounting · Cost of goods sold · Credit terms · Debits and credits · Double-entry system · Fair value accounting · FIFO & LIFO · GAAP / IFRS · General ledger · ഗുഡ്‌വിൽ · Historical cost · Matching principle · Revenue recognition · Trial balance
Fields of accounting
Cost · Financial · ഫോറൻസിക്ക് · Fund · Management · Tax
Financial statements
Statement of Financial Position · Statement of cash flows · Statement of changes in equity · Statement of comprehensive income · Notes · MD&A · XBRL
ഓഡിറ്റ്
Auditor's report · Financial audit · GAAS / ISA · Internal audit · Sarbanes–Oxley Act
Accounting qualifications
CA · CPA · CCA · CGA · CMA · CAT


ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റുകൾ ഓഡിറ്റിങ്, ടാക്സേഷൻ, സാമ്പത്തികം, ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്, ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളുടെയും ഫിനാൻസ്സിന്റെയും എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചിലർ പൊതു പ്രാക്ടീസ് ജോലികൾ, മറ്റുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരാണ്.[2][3][4]ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടൻറായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റിനായി ചുരുങ്ങിയത് തുടർച്ചയായ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അവർ പ്രത്യേക മേഖലകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, വിനോദം, മാധ്യമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന, പുനഃസംഘടന) അവരുടെ മേഖലകളിൽ നയിക്കുന്നു. അവർ ഉപദേശക സേവനങ്ങളിലൂടെ അംഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു.പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ്, കരിയർ, ബിസിനസ്സ് ഡവലപ്മെൻറുകൾ തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളും അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.[5]


ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടറ്റുകളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പട്ടിക

തിരുത്തുക
 • ബഹമാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 • കനേഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 • ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലാന്റ് ഉം ന്യൂസീലൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് (NZICA), ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ(ഐസിഎഎ)
 • ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഐർലാൻഡ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ബാർബഡോസ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ബെലീസ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ബെർമുഡ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ കരീബിയൻ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ്
 • ഘാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഗയാന
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ജമൈക്ക
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടൻറ്സ് ഓഫ് നമീബിയ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് നേപ്പാൾ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫ് നൈജീരിയ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടൻറ്സ് ഓഫ് പാകിസ്താൻ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാന്റ്
 • സിയറ ലിയോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫ് സിംബാബ്വെ
 • ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 • സാംബിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ്
 1. Perks, R.W. (1993). Accounting and Society. London: Chapman & Hall. pp. 16. ISBN 0-412-47330-5.
 2. "Life as a CA has many advantages". ICA Scotland. Archived from the original on 27 സെപ്റ്റംബർ 2011. Retrieved 6 ഒക്ടോബർ 2011.
 3. "Why Chartered Accountancy?". CA Ireland. Retrieved 6 ഒക്ടോബർ 2011.
 4. "Where do Chartered Accountants work?". ICA Australia. Archived from the original on 6 ഒക്ടോബർ 2011. Retrieved 6 ഒക്ടോബർ 2011.
 5. "Benefits of joining the ICAEW". Retrieved 6 ഒക്ടോബർ 2011.