വേണ്ടത്ര വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാത്ത കാലമാണ്‌ ചരിത്രാതീതകാലം. എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രമില്ലാത്ത വിദൂരഭൂതകാലമാണിത്. ശിലായുഗം, ലോഹയുഗം (അയോയുഗം, വെങ്കലയുഗം എന്നിവ ചേർന്നത്) എന്നിങ്ങനെ ചരിത്രാതീതകാലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം.

ശിലായുഗംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: ശിലായുഗം

പ്രാചീനശിലായുഗംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: പ്രാചീനശിലായുഗം

മനുഷ്യജീവിതം ആരംഭിച്ചത് പ്രാചീനശിലായുഗത്തിലാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ശിലകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇക്കാലത്താണ്‌.

മീസോലിത്തിക് കാലഘട്ടംതിരുത്തുക

പ്രാചീനശിലായുഗത്തിനും നവീനശിലായുഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. കാർഷികരംഗത്തെ പുരോഗതിയാണ്‌ ഇക്കാലത്തെ പ്രധാനനേട്ടം.

നവീനശിലായുഗംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: നവീനശിലായുഗം

ചെത്തിമിനുക്കിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇക്കാലത്താണ്‌. മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കിവളർത്തി, മൺപാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു എന്നിവ ഈ യുഗത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്‌.

ലോഹയുഗംതിരുത്തുക

നവീനശിലായുഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ലോഹയുഗം. ഇരുമ്പിന്റെയും ഓടിന്റെയും കണ്ടുപിടിത്തവും ഉപയോഗവുമാണ്‌ ഇക്കാലത്തെ പ്രത്യേകതകൾ.

വെങ്കലയുഗംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: വെങ്കലയുഗം

ചെമ്പാണ്‌ മനുഷ്യൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ലോഹം. ഈജിപ്റ്റിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലുമാണ്‌ ചെമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചെമ്പിന്‌ മാർദ്ദവമുള്ളതുകൊണ്ട് കടുപ്പമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഓടിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തോടെ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. വിവിധ തരം ആയുധങ്ങളും പാത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇക്കാലത്താണ്‌.

അയോയുഗംതിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം: അയോയുഗം

ഇരുമ്പിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായത് ഇക്കാലത്താണ്‌. വാണിജ്യപുരോഗതിയും ഈ യുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ്‌.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചരിത്രാതീതകാലം&oldid=2403116" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്