ഗ്രാറ്റിസ് - ലിബ്രേ അന്തരം

ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വതന്ത്രം, സൗജന്യം എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ കല്പിക്കാവുന്ന ഫ്രീ ("Free") എന്ന പദത്തിന്റെ ഈ അർത്ഥത്തെ വിവേചിക്കാൻ കുറിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാറ്റിസ് - ലിബ്രേ അന്തരം (Gratis versus libre). പകർപ്പവകാശം, പേറ്റന്റ് മുതലായവ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമസംഹിതകളിലും മറ്റുമാണ് കൂടുതലായി ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബിയർ സൗജന്യമാണ്. (ഗ്രാറ്റിസ്). സ്വതന്ത്രം (ലിബ്രേ) അല്ല.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ ഇവയെ വിവേചിക്കാൻ "സ്വതന്ത്ര ഭാഷണത്തിലുള്ളത് പോലെ ചിന്തിക്കൂ, സൗജന്യ ബിയറിലേതു പോലെയല്ല" ("Think free as in free speech, not free beer.")[1] എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Lessig, Lawrence (September 2006). "Free, as in beer". Wired. ശേഖരിച്ചത് 2009-03-18.