ജോസഫ് ലൂയിസ് ഗേ ലുസാക് കണ്ടെത്തിയ വാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച രണ്ട് നിയമങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഗേ ലുസാക് നിയമം എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്ന് രാസപ്രക്രീയയിലെ വ്യാപ്തങ്ങളെയും മറ്റേത് വാതകങ്ങളുടെ മർദ്ദത്തേയും ഊഷ്മാവിനേയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

മർദ്ദം-ഊഷ്മാവ് നിയമം തിരുത്തുക

1802-ൽ കണ്ടെത്തിയ ഈ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

ഗണിതരൂപത്തിൽ ഈ നിയമത്തെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം:

 

അല്ലെങ്കിൽ

 

ഇതിൽ

P - വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം.
T - വാതകത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ് (കെൽവിനിൽ).
k - ഒരു സ്ഥിരാങ്കം.

രണ്ട് അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ വസ്തുവിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ സമവാക്യം താഴെപ്പറയും വിധം എഴുതാം.:

 

ഗേ ലുസാക് നിയമം, ബോയിൽ നിയമം, ചാൾസ് നിയമം എന്നിവ ചേർന്നാണ് സം‌യോജിത വാതക നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും അവഗാഡ്രോ നിയമവും ചേർന്നതാണ് ആദർശ വാതക നിയമം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗേ-ലുസാക്_നിയമം&oldid=2807009" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്